//

Krönika: Lerums kommun – vilseledd av Front Advokater

Enligt uppgift som Lerums Nyheter fått ska kommunstyrelsen, innan sommaruppehållet, få redovisat resultatet av förvaltningens granskning av advokatfirman Fronts fakturor. Advokatarvodena uppgick till sammanlagt nära sex miljoner kronor.

Bakgrunden är följande: Göteborgs-Posten avslöjade i februari 2020 att Front Advokater överfakturerat Göteborgs kommun med stora belopp. Det visade sig även att fakturorna inte uppfyllde ställda krav på redovisning av vilka tjänster som utförts  och av vem.

Några månader senare fick Front sina kostnader underkända av tingsrätten i Göteborg. Det rörde en tvist mellan Partille kommun och en privat fastighetsägare. Front fakturerade 650 685 kronor, men tingsrätten bedömde att arbetet var värt 102 000 kronor.

Lerums kommun och uppdraget
Front Advokater fick i oktober 2014 uppdraget att vara rådgivare åt kommunen i det som senare kom att  kallas Systemteknikaffären, och en tid senare fick de uppdraget att driva processen. Det som följer visar att Front Advokater under hela hanteringen gjort felbedömningar som varit kostsamma för kommunen.

 Första åtgärden: Att polisanmäla Systemtekniks ägare.
Resultat: Polisen lade ner förundersökningen. Om rådet istället hade varit en intern utredning och förhandling med företaget hade mycket pengar sparats.

Under våren 2015 krävde Systemteknik att få betalt för utfört arbete – 3, 2 miljoner kronor.

Andra åtgärden: Att vägra betala.
Resultat: Systemteknik tvingades stämma kommunen. Företaget fick sedan fullt betalt efter förlikning.

Tredje åtgärden: Att kräva att Systemteknik skulle lämna ut allt underlag som rörde fakturorna – underförstått att processen skulle göras så omfattande och tidskrävande att företaget inte klarade av det.
Resultat: Systemteknik höll ut och levererade de begärda underlagen.  Kommunen tvingades betala Front för det omfattande arbetet att gå igenom allt utlämnat material.

Fjärde åtgärden: Att skriva ett orimligt förlikningsavtal – efter att kommunstyrelsen begärt att få förslag på ett sådant.
Resultat: Kommunen presenterade ett förslag som för Systemteknik var värre än en total förlust i tingsrätten. Ingen förlikningsprocess inleddes.

Femte åtgärden: Att till domstolen anmäla att domaren var jävig (han anklagades bl.a. för att ha läst Floda Nyheter).
Resultat: Domstolen konstaterade att anmälan var grundlös. Kommunen fick betala Front för att deras advokater analyserat artiklar i Floda Nyheter.

Sjätte åtgärden: Att inte tala om grunderna för vägran att betala.
Resultat: Tingsrätten tvingades förelägga advokaterna att redovisa varför betalning inte skulle ske.

Till slut insåg kommunen att det var allt för riskabelt att fortsätta rättegången i tingsrätten. Medlare tillsattes och hans arbete resulterade i att kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius (m) och dess vice ordförande Renée Bengtsson (s) insåg att man bör gå med på Systemtekniks krav på betalning. Medlaren hade övertygat dem om att kommunen inte skulle ha någon framgång i tingsrätten.

Förlikningsavtalet fastställdes av Alingsås Tingsrätt den 13 augusti 2019.

Fronts fakturor
I avtalet som gällde då Front åtog sig uppdraget åt Lerums kommun finns ingen precisering av vilka krav som ska ställas på uppgifterna i en faktura.

Enligt det gamla avtalet ska fakturan innehålla uppgift enligt beställande enhets önskemål.

”För det fall informationsöverföring till annan jurist krävs i ärendet ska det
göras utan debitering för ianspråktagen tid. Om två av leverantörens jurister
närvarar vid möten eller dylikt accepteras ingen dubbelfakturering, d.v.s.
enbart tiden för en jurist ska debiteras. Om uppdraget kräver att ansvarig
jurist behöver ta med en kollega på möten med uppdragsgivaren kan
debitering för kollegans tid göras efter samtycke från uppdragsgivaren.”

Om uppdraget utförts enligt löpande räkning ska, enligt det nya avtalet, beräkningsgrunden anges i fakturan (exempelvis antal arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift). Utförs ett arbete på löpande räkning får det anses som en självklarhet att antalet timmar anges.

Exempel
Rosengrens Advokatbyrå som också biträtt kommunen i Systemteknikaffären har i sina fakturor angett utfört arbete, tidsåtgång och vilken jurist som utfört uppgift.

Front har enbart angivit dag och utfört arbete, vilket strider mot det nya ramavtalet. Vad avser det gamla ramavtalet har Lerums kommun uppenbarligen inte angett några krav på hur fakturan skall utformas.

Faktura Front
Faktura Rosengren

Notera att båda byråerna i samband med jävsinvändningen har tagit betalt för att bland annat granska FlodaNyheter. I jävsfrågan har Rosengrens  Advokatbyrå debiterat 33 638 kronor. Hur mycket Front Advokater har debiterat framgår inte eftersom de inte angett antalet timmar utan bara antalet dagar (sju dagar). Minst tre jurister har arbetat med jävsfrågan.

Min bedömning
Som jurist gör jag den bedömningen att hanteringen är felaktig och tidsåtgången orimlig. Erfarna tjänstemän och seriösa advokater borde tidigt ha gjort bedömningen att det inte var fråga om att företagaren gjort sig skyldig till brottsliga handlingar. Företagaren hade i över 20 år arbetat för kommunen och borde inte ha blivit föremål för en polisanmälan på så lösa grunder. Först efter en grundlig utredning borde polisanmälan gjorts om misstankarna kvarstod.

Vad avser Systemtekniks krav på betalning hade en överenskommelse säkert kommit till stånd om kommunen satt sig ned med företagaren och diskuterat fakturorna. Det är inte orimligt att tro att kommunen då hade kunnat förhandla fram ett lägre belopp. I vart fall hade kommunen inte behövt betala dröjsmålsräntan.

Någon advokat hade aldrig behövts kopplas in utan det här skulle ha klarats ut av sektorschefen med stöd av ekonomienheten. Det som krävdes för att lösa motsättningarna var inte jurister utan en smula samarbetsvilja.

Bara en av politikerna i kommunstyrelsen insåg att allt inte stod rätt till. Miljöpartisten Rutger Fridholm manade förgäves kommunstyrelsen till besinning och ville få till stånd en förlikning. Medlaren, som var den erfarne f.d. domaren Calle Glimnell, fick slutligen kommunalråden Alexander Abenius och Renée Bengtsson att inse att en dom i tingsrätten skulle vara förödande för kommunen. Systemteknik fick till slut betalt för sitt arbete och därtill 1,2 miljoner kronor i dröjsmålsränta.

Sammanfattning
Front Advokater har inte fullgjort sitt uppdrag på ett sätt som varit till fördel för kommunen. Tvärtom så har de gjort felbedömningar inom alla områden. Förundersökningen lades ner och kommunen fick till slut gå med på Systemtekniks krav. Kommunen kommer inom kort att redovisa sin syn på avtalsbrotten vad avser fakturorna och rimligheten i tidsåtgången.

Om Lerums kommun kommer att vidta några åtgärder för att få tillbaka pengar är i skrivande stund okänt. Någon reklamation har inte gjorts och det innebär att möjligheten att få tillbaka pengar är liten.

Kommunens insats är inte imponerande.
Onödig polisanmälan
Ingen styrning av kommunjuristen
Ingen reaktion på de höga kostnaderna
Ingen reklamation
Avslut först efter fyra år och nio månader
Onödiga advokatkostnader på 7 492 410 kronor (ink moms)
Dröjsmålsränta på 1,2 miljoner kronor
Sparkad kommundirektör

Ett urval artiklar

20200524 Front fortsätter överfakturera
20200217 Fronts advokater ifrågasätts
20190819 Systemteknikaffären: Inga kommentarer
20190601 Lerums kommuns kommentarer
20180905 Kommunalråd tar bladet från mun
20180828 Vem är ansvarig?
20180424 Kommunens advokatkostnader skenar
20180330 Politikerna överkörda igen
20180302 Domaren inte jävig
20180218 Advokater ogillar granskning
20171226 Kommunens version med kommentarer av FlodaNyheter
20170714 Kommunen tror på vinst mot Systemteknik
20151218 Vi vill veta mer
Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

2 Comments

  1. Det är synd att prestige och oförstånd går före vett och logik när det kommer till politiker!
    Sen att Front Advokater verkar vara av samma skrot och korn som, en gång i tiden Marjasin, gör ju inte saken bättre!
    Blir detta tredje eller fjärde kommunen som den advokatfirman verkar ha lurat till sig pengar på bekostnad av skattebetalarna nu?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Näringslivet lyfter hela samhället hur lyfter vi näringslivet?

Nästa Berättelse

Nationaldagen firades i Gråbo

Senaste artiklarna