/

Systemteknikaffären – kommunens version med kommentarer från FlodaNyheter

Lerums kommun

En kommunanställd vidarebefordrade den här texten till FlodaNyheters redaktion med kommentar att kommunens anställda fått klargörande information om systemteknikaffären.
“Detta kom till oss anställda om Systemteknik i dag…” Kommunens version är i kursiverad stil och FlodaNyheters kommentarer i fet stil.
Kommunens version
Få kan ha undgått att det pågår en tvist mellan Lerums kommun och Systemteknik i Lerum AB. Det har skrivits om det i såväl Lerums Tidning som på Floda Nyheter. I media har Lerums kommun i olika grad kommit till tals på ett korrekt sätt och ofta hamnat i en försvarsställning då kommunen önskat reda ut tvisten i domstol, inte i media. För kommunens medarbetare kommer därför här en summering av turerna. 
FlodaNyheters kommentar:
Det är inte kommunen som önskat reda ut tvisten i domstol. Det är Systemteknik som stämt kommunen för att få betalt för utfört arbete. Tvisten skall givetvis inte lösas i media – men det är av allmänintresse hur kommunen hanterar tvisten och skattebetalarnas pengar.
 Bakgrund
Systemteknik i Lerum AB (Nedan kallad ST) hade ett ramavtal under 2010-2014 med Lerums kommun (LK) för entreprenader inom ventilation, styr- och reglerteknik, rör och kylsystemsservice. 
Upprinnelsen
I oktober 2014 kontaktades LK av några företagare som ansåg att ST fakturerade i strid med gällande ramavtal.
LK kunde efter både extern och intern granskning konstatera överfakturering med cirka 700 000 kronor (baserat på cirka 10 procent av de inkomna fakturorna, det vill säga 200 stycken). I fakturorna fanns felaktiga materialpriser, ej tillgodoräknade rabatter och felaktiga entreprenörsarvoden. 
FlodaNyheters kommentar:
Systemteknik hävdar att fakturering skett enligt avtalet – kommunen hävdar motsatsen. Kommunens dilemma är att kommunen under fyra års tid har varit överens med företaget om hur fakturering skall ske.
Polisanmälan
LK polisanmälde ägaren till ST 24 oktober 2014. Kommunstyrelsen beslutade att frysa betalningen på de ännu inte förfallna fakturorna på 3,2 miljoner kronor. Åklagare kunde inte styrka brott utifrån vinning samt uppsåt och lade ned förundersökningen den 16 december 2015.
Att förundersökningen har lagts ned innebär dock inte att det inte kan föreligga ett avtalsbrott.
FlodaNyheters kommentar:
Åklagaren konstaterade att något brott inte begåtts och redogjorde för detta vid personligt besök i kommunhuset den 16 december 2015 samma dag som beslutet blev officiellt. Det finns inga minnesanteckningar från mötet och åklagarens information om brister i kommunens hantering framfördes aldrig till politikerna. Förundersökningen gjorde klart att kommunens polisanmälan för “grovt bedrägeri ” den 24 oktober 2014 saknade grund. Något brott kunde inte konstateras.
 
ST stämmer kommunen
För att utfå de innehållna beloppen stämde ST LK. Den 29 april 2015 utfärdade tingsrätten stämning.
ST yrkade att tingsrätten skulle förelägga LK att betala de innehållna fakturorna.
LK svarade med att yrka kvittningsrätt, men kunde inte fastställa hur stor motfordran  LK hade gentemot ST, detta eftersom LK saknade underlag för fakturorna. Enligt avtalen mellan parterna skulle LK ha rätt att utfå sådana verifikationer som låg till grund för fakturor, men ST vägrade att lämna ut dessa. Därför yrkade LK på edition som är innebär att ST skulle tvingas lämna saknade underlag till domstolen. 
Tingsrätten biföll editionsyrkandet i en dom som meddelades 10 juni 2016. ST skulle därmed utlämna allt begärt material i två exemplar senast 1 september 2016. Totalt handlar det om cirka 2000 fakturor (under ramavtalstid 2010-2014) som skulle lämnas till tingsrätten och som LK sedan skulle få ta del av.
ST har i tingsrättsprocessen medgett överfakturering, men hävdar att ST har varit tvungen att göra det eftersom LKs beställare har anlitat andra entreprenörer och krävt att ST skulle fakturera för deras arbete. Eftersom dessa entreprenörer har haft högre timkostnad än den timkostnad som ST har rätt att fakturera LK har hävdar ST att ST har tvingats att bland annat lägga till timmar och ta ut felaktiga materialpriser för att täcka sin förlust. LK instämmer inte i beskrivningen. Om det ändå skulle stämma är det LKs mening att ST borde ha invänt mot det, något som ST aldrig har gjort, därmed har ST godkänt det påstådda beställningsförfarandet. Oavsett äger ST inte rätt att överfakturera LK, någon sådan överenskommelse finns inte.
FlodaNyheters kommentar:
Kommunens påstående att Systemteknik medgivit vad kommunen kallar “överfakturerng” är felaktigt. Systemteknik har på uppmaning av beställande tjänsteman räknat om underentreprenörs faktura för arbeten som kommunen beställt direkt av underentreprenör. Kommunen kände till att underentreprenören fakturerade 380 kronor per timme i stället för ramavtalsprisetn som varierade mellan 249 och 299 kr/timme beroende på vilket ramavtal som åberopades. Den fakturerade summan har varit oförändrad, men timmarna har blivit fler.
Enligt ramavtalet får Systemteknik anlita underentreprenör till en högre timkostnad än ramavtalspriset förutsatt kommunens godkännande. Det godkännandet har lämnats av kommunens beställare.
Under fyra års tid har kommunen accepterat det de nu påstår vara ”överfakturering”. Inte heller revisionsfirman Ernst & Young har under dessa fyra år haft något att anmärka på.
Överklagande till hovrätten
ST överklagade tingsrättens editionsbeslut till hovrätten. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i februari 2017 och ålade ST att betala kommunens rättegångskostnader i hovrätten, cirka 90 000 kronor. Utlämning av underlag skulle ske senast 1 mars 2017. ST inkom bara med ett exemplar av underlagen i tid. ST förelades att inkomma med ytterligare underlag snarast. ST inkom därefter med ytterligare ett exemplar den 27 mars.
Den 4 maj 2017 och först efter LKs påstötning skickade tingsrätten över ett exemplar till LKs ombud, det andra behöll tingsrätten.
FlodaNyheters kommentar:
Någon sådan påstötning finns inte noterad i tingsrättens diarium. Kommunens ombud kände till att handlingarna skulle levereras i början av mars. Om ombudet stötte på är det märkligt att så skedde först i början av maj.
Förlikning?
 LK lade med stöd av kommunstyrelsen fram ett förlikningsförslag i juli 2017. Anledningen var att få till ett avslut på en långdragen process.  
Enligt den granskning som revisionsfirman Ernst & Young gjorde initialt kunde LK dra slutsatsen att LK sannolikt hade krav på ST uppgående till minst cirka 6 miljoner kronor. LK ansåg därför att en rimlig förlikning vore att parterna förlikades till halva beloppet, drygt 3 miljoner, samt de kostnader som LK haft i anledning av tvisten, det vill säga ungefär den summa som LK hållit inne från ST sedan 2014.
 ST vägrade att gå med på förlikning. De ansåg att det inte rörde sig om en förlikning eftersom det skulle innebära att de fick efterge hela det belopp som de hade stämt LK på. LK menade å sin sida att man gick med på hälften eftersom LKs fordran på ST var betydligt större än den fordran som ST hade på LK. Någon förlikning kunde alltså inte genomföras och processen i tingsrätten fortsätter.
FlodaNyheters kommentar:
Uppenbart är att tjänstemännen/kommunadvokaterna såg till att misslyckas med sitt uppdrag genom att presentera ett förslag som var långt från vad som var rimligt och möjligt att acceptera för motparten Systemteknik.
Läs förlikningsförslaget här.
Ombyggnad kommunhus 2
LK genomförde en upphandling av ombyggnation av kommunhus 2. ST ställde en generellt hållen fråga till LK om huruvida LK ansåg att det för STs del fortfarande förelåg så kallat allvarligt fel i yrkesutövningen. Detta eftersom ST fick frågor från olika byggare (totalentreprenörer och sålunda LKs potentiella avtalsparter) om att som underentreprenör göra arbeten åt kommunen. Allvarligt fel i yrkesutövningen utgör i lagen om offentlig upphandling en grund för att inte anlita en anbudsgivare som lämnar anbud i en upphandling. Utgivande av osanna fakturor utgör ett allvarligt fel i yrkesutövningen. LK svarade att LK fortfarande ansåg att sådant fel förelåg. 
ST inkom inte med anbud, men överklagade ändå upphandlingen  och ansåg att de felaktigt hade uteslutits. Förvaltningsrätten konstaterade att ST inte hade rätt att begära överprövning, eftersom ST enbart tänkte fungera som underentreprenör. En underentreprenör får inte begära överprövning av en upphandling. Bara den anbudsgivare som kan göra det sannolikt att anbudsgivaren hade kunnat vinna upphandlingen, och att det fel som den upphandlande myndigheten påstås ha begått påverkade möjligheten för anbudsgivaren att vinna upphandlingen, har rätt att begära överprövning. ST överklagade inte förvaltningsrättens beslut.
Vad händer nu, hösten 2017?
Nu pågår en granskning av de fakturor som har inkommit. Den genomförs av LKs ombud (advokatbyrå) – och väntas vara klar innan jul 2017. Hittills har kunnat konstateras en större överdebitering än vad som tidigare var känt. Det har också kunnat konstateras att det saknas underlag som omfattades av editionsbeslutet, och därmed borde ha lämnats ut. LK har framfört detta i yttranden till tingsrätten. Tingsrätten har trots detta förelagt LK att fastställa sitt kvittningsyrkande, det vill säga det belopp som LK anser sig ha rätt till. LK har invänt mot detta eftersom LK anser att det inte är möjligt att fastställa motfordran såvida inte samtliga underlag lämnas ut. 
LK inväntar nu tingsrättens inställning. När LK har fått alla de underlag som LK har rätt till enligt editionsbeslutet, eller om tingsrätten beslutar att motfordran ska baseras på det bristfälliga material som LK har fått ut, kommer LK att fokusera på huvudkäromålet och bemöta STs påståenden om att LK gjort fel/kringgått och kontaktat andra än ST vid beställning av uppdrag.
 Så kallad muntlig förberedelse har satts ut till slutet av januari 2018.
LK bedömer att det inte är sannolikt att dom meddelas förrän under senare halvan av 2018.
FlodaNyheters kommentar:
Handlingar i Systemteknikaffären.


Utredningsmaterialet har nu svällt till sammanlagt 22 000 sidor. Allt finns att ta del av på FlodaNyheters redaktion. Skulle några handlingar fattas är det i och för sig inte märkligt, men det borde inte vara svårt för kommunen att precisera de handlingar som ytterligare krävs. Under alla omständigheter borde kommunen kunna precisera huvuddelen av sitt krav med hjälp av de 26 pärmar med underlag som levererats.
 Samtliga artiklar i FlodaNyheter
Samtliga artiklar i Lerums tidning
Kommunens senaste yttrande
Systemtekniks synpunkter på kommunens yttrande
Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

 
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Spindelparken II invigd

Nästa Berättelse

Skrotet på Huvden ska bort

Senaste artiklarna