Kommunalråd i Lerum: Dennis Jeryd, S
Dennis Jeryd
////

Kommunalråd i Lerum: Dennis Jeryd, S

Kommunalråd i Lerum: Dennis Jeryd, S
Vi glömmer lätt hur bra vi har det i Sverige menar Dennis Jeryd (S). “Vi tyc­ker att det är själv­klart att det kom­mer vat­ten ur kra­nen när vi vri­der på den”

Jag tyc­ker att vi män borde strida myc­ket mer för att vi ska få vara med och ta hand om våra barn, säger Den­nis Jeryd, 50 år och nytill­trädd som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­rande i Lerums kom­mun.
Sedan kom­mu­nen bil­da­des vid kom­mun­sam­man­slag­ningen 1969 har ald­rig en soci­al­de­mo­krat haft den posten.
För Den­nis Jeryd har de två, nu vuxna, dött­rarna betytt myc­ket för hans livsval och poli­tiska karriär.
Som utbil­dad civilin­gen­jör arbe­tade Den­nis på ett före­tag som gick i konkurs:
– Våra dött­rar var små och jag var arbets­lös ett tag. Det föll sig natur­ligt att jag läm­nade och häm­tade dem på dagis. När jag till­sam­mans med några kom­pi­sar star­tade ett eget före­tag hade vi inte råd att hyra en lokal, utan jag satt hemma och arbe­tade. Jag kunde bestämma över mig själv och fort­satte att lämna och hämta på dagis.
Den­nis enga­gerade sig i dagis och sedan även i skolan.
– Jag bru­kar säga att hade inte före­ta­get gått i kon­kurs hade jag inte fått chan­sen att lära känna mina dött­rar och deras värld.
De har också till stor del bidra­git till Den­nis poli­tiska engagemang.
HAN VÄXTE UPP HELT OKUNNIG om poli­tik, utbil­dade sig på Chal­mers och bör­jade arbeta.
– Min poli­tiska väc­kelse, om man nu kan säga så, kom under 90-talets krisår. Göran Pers­son var finans­mi­nis­ter och sane­rade stats­fi­nan­serna som omfat­tade såväl bespa­ringar som skattehöjningar.
– Men man gjorde allt för att det inte skulle drabba de sva­gaste grup­perna. Då kände jag att det här är min poli­tik. Jag kan inte må bra om andra mår dåligt.
Ingen­jör som han var hade Dennis Jeryd bara ägnat sig åt hårda frå­gor, men nu föddes intres­set för de mjuka frå­gorna, de som hand­lar om män­ni­skor. Den­nis gick med i soci­al­de­mo­kra­tiska par­tiet där hans fru Renée redan var med­lem. Hon var bland annat riks­dags­le­da­mot för soci­al­de­mo­kra­terna 2008–2010.
– Ja, Renée och jag har haft gläd­jen och för­de­len av att kunna dela det poli­tiska enga­ge­manget. För mig var poli­ti­ken till en bör­jan ett fri­tids­in­tresse men nu är det också mitt jobb.

Poli­ti­ken har kon­flik­ter som affärsidé

Några år efter att Den­nis gått med i par­tiet fick han en plats i barn – och ungdomsnämnden.- Det är inte helt ovan­ligt att poli­ti­ker bör­jar i de så kal­lade mjuka nämn­derna.
Kanske är att ta hand om barn en bra skola för en poli­ti­ker eftersom, påpekar han, “poli­ti­ken har kon­flik­ter som affärsidé”.Kommunalråd i Lerum: Dennis Jeryd, S
– Ja, kon­flik­terna är ju inbyggda i det poli­tiska syste­met. Det är bra att vara med­ve­ten om det. Dess­utom har jag med åren lärt mig att poli­tik inte är svart eller vitt, sna­rare hand­lar det om en gråskala.
Där­för är dia­lo­gen vik­tig för Dennis:
– Vi måste se varandra som män­ni­skor och inte blanda ihop per­so­nerna med syste­met. Det gäl­ler såväl mel­lan olika poli­ti­ker som mel­lan poli­ti­ker och tjänstemän.
DOCK ÄR ROLLERNA I DEN POLITISKA orga­ni­sa­tio­nen tydlig.
– Det är poli­ti­kerna som ska ha målen och visio­nerna, medan tjäns­te­män­nen är de pro­fes­sio­nella och exper­ter. Det är de som ska se till att poli­ti­ken blir verk­lig­het för kom­mu­nens medborgare.
Den­nis pekar också på något som många av oss glöm­mer. Att vi tyc­ker att det är själv­klart att det kom­mer vat­ten ur kra­nen när vi vri­der på den. Något som är själv­klart för oss i vår vardag.
– Vi får inte glömma att vi har det väl för­spänt här i Sve­rige i jäm­fö­relse med många andra länder.
Vatt­net är kom­mu­nens ansvar och myc­ket mer därtill.
– Det är kom­mu­nen som får var­da­gen att fun­gera. 90 pro­cent av kom­mu­nens bud­get på två mil­jar­der går också till sko­lan, vår­den och omsorgen.
Det är en jät­te­or­ga­ni­sa­tion som Den­nis Jeryd, till­sam­mans med den nya majo­ri­te­ten, Eva Anders­son (C) Lill Jans­son (FP) och Rut­ger Frid­holm (MP) nu rege­rar över. Eftersom det inte blev någon natur­lig majo­ri­tet efter valet så beslu­tade C, FP, MP och S att regera tillsammans.
– Vi bör­jade en dis­kus­sion och kom under­fund med att vi tyc­ker lika­dant i många frå­gor, säger Den­nis och berät­tar att man nu gjort upp en plan till­sam­mans och enats om att alla fyra par­tier är jäm­bör­diga par­ter och ska jobba till­sam­mans för att det ska bli så kon­struk­tivt som möjligt.
DEN POLITISKA ORGANISATIONEN ÄR FÖRÄNDRAD. Den­nis ska som kom­mu­nal­råd på hel­tid ha över­blic­ken, och har det över­gri­pande ansva­ret över kom­mu­nens vision, bud­get och ekonomi.
De övriga tre är kom­mu­nal­råd på del­tid, med var sitt ansvars­om­råde.
– Tan­ken med den nya poli­tiska orga­ni­sa­tio­nen är att vi ska ha mer dia­log och dis­kus­sio­ner. Det tar tid, men det är vik­tigt att vi alla får en för­stå­else innan vi fat­tar ett beslut. Vi måste ge oss själva verk­tyg så att vi kan fatta väl grun­dade beslut. Där­för har vi nu änd­rat sät­tet att bereda ären­den på.
En para­dox är att det område som kom­mu­nens nya rege­ring pri­o­ri­te­rar högt är bostads­byg­gan­det, sam­ti­digt som sek­tor Sam­hälls­bygg­nad åder­lå­tits på chefer.
Kommunalråd i Lerum: Dennis Jeryd, S
Det sist­nämnda för­kla­rar Den­nis med att sam­hälls­bygg­nad är ett kon­kur­rens­ut­satt område. Det finns jobb såväl inom andra kom­mu­ner som på den pri­vata mark­na­den för de tjäns­te­män som job­bar på just den sektorn.
ATT ÖKA BOSTADSBYGGANDET i Lerums kom­mun, inte minst i Floda, är oer­hört viktigt.
– Om vi talar om just Floda, måste det till fler män­ni­skor för att affä­rerna ska klara sig. Det gör vi genom att bygga lägen­he­ter på Herr­gårds­bac­ken. Vi måste också se över skol­si­tu­a­tio­nen i Floda. Där det är ett hårt tryck på sko­lor och förskolor.
– Vad gäl­ler hela kom­mu­nen, så har vi en gene­ra­tions­väx­ling. Många som bor i vil­lor är äldre och vill flytta till lägen­he­ter, som ännu inte finns. Men ekva­tio­nen är föl­jande: två flyt­tar från en villa och fyra flyt­tar in. Vi vill bygga lägen­he­ter till Lerums­borna, men också för exem­pel­vis stu­den­ter som myc­ket väl kan pendla från Göte­borg till Lerum.
Avslut­nings­vis säger Den­nis Jeryd, kom­mu­nal­råd, att han ser fram­tiden an med tillförsikt.
– Jag tyc­ker att detta är jät­te­ro­ligt, spän­nande och myc­ket ansvarsfullt.
TEXT & BILD: HELENE BERGMAN
helene.bergman@flodanyheter.se
Nästa porträtt i serien Kommunalråd i Lerum: Eva Andersson (C)
 
 

Lämna ett svar

avatar
  Prenumerera  
Notifiera av
Kommunalråd i Lerum: Dennis Jeryd, S
Tidigare Historien

Floda Frukt & Grönt

Kommunalråd i Lerum: Dennis Jeryd, S
Nästa Berättelse

Hyllad förening fick avslag - utan besked

Senaste artiklarna