///

Krönika: Nu har valrörelsen startat!

Kommunhuset

Ett sätt för de politiska partierna att profilera sig är att till kommunfullmäktige lämna motioner i för dem angelägna frågor. Hittills under mandatperioden har det varit glest med motioner, men nu har oppositionspartierna levererat ett antal. Motionerna bereds av kommunstyrelsen innan de behandlas av kommunfullmäktige.

Den vanliga ordningen
Det vanliga är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige något av följande beslutsalternativ:
– att motionen bifalls,
– att motionen avslås eller
– att motionen anses besvarad (brukar användas när det som föreslås i motionen helt eller delvis redan är tillgodosett)
Det är också möjligt för kommunstyrelsen att komma med ett eget förslag som tillägg till motionen.
Om kommunfullmäktige ger bifall till motionen går förslaget tillbaka till kommunstyrelsen, som sedan skickar det till förvaltningen för ytterligare utredning eller för genomförande.

Ny ordning i valrörelsen?
Miljöpartiet har lämnat en motion om att mark ska ställas till förfogande för kolonilotter i Gråbo och Floda. Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen och motiverar avslaget med att Alliansen har för avsikt att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att tillskapa kolonilotter i samtliga kommundelar. Motiveringen är märklig, den visar att politikernas inte kan skilja på sina olika roller och uppdrag. Deförtroendevalda allianspolitikerna i kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen eftersom de som partipolitiker i Alliansen ska uppdra till förvaltningen att utreda frågan om kolonilotter. De tycks vara okunniga om att de som partipolitiker i Alliansen inte kan ge uppdrag till förvaltningen. Uppdrag till förvaltningen ges av kommunstyrelsen. Än märkligare blir det när man läser deras motivering till avslagen på Socialdemokraternas motioner. Där är det just beslutsproceduren man hänvisar till. För att vara biblisk: Du ser grandet i din broders öga men inte bjälken i ditt eget.

Socialdemokraterna får backning på fem av sina motioner på grund av formfel med följande motivering:
”Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen bereda motioner ställda i kommunfullmäktige för att bland annat säkerställa att motionerna följer den styrning och ledning som kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen fastställt. Då motionen i dess att-sats/att-satser föreslår kommunfullmäktige ge ett uppdrag direkt till förvaltningen anser kommunstyrelsen att motionen bryter mot rollfördelningen mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen där kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut samt att styra och leda kommunens förvaltning.”
I en fungerande demokrati skulle kommunstyrelsen självklart i sitt förslag till kommunfullmäktige ha utgått från sakinnehållet i motionen. Eventuella formfel borde kommunstyrelsen vid sin beredning ha rättat till, alternativt ha uppmanat motionären att rätta till. Tidigare har många motioner innehållit en formulering ”att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och förvaltningen i uppdrag”, och då har inga invändningar gjorts.

Kommunstyrelsens sätt att hantera motionärerna kan bidra till att minska förtroendet för våra förtroendevalda och det värnar inte om demokratin.

Höstens motioner:

Datum KS Parti Besvarad Bifall/avslag
210825 MP Avslag
210825 MP Avslag
210825 S Avslag
210825 S Avslag
210825 S Avslag
210915 S Avslag
210915 S Avslag
210915 S Avslag
210915 S Avslag
210915 S Avslag

Text: Lennart Lauenstein

2 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lerumsmoderater på fina placeringar i internt provval

Nästa Berättelse

Nystart för Torarica

Senaste artiklarna