//

Kommentar till krönika om skolan

Tack för en intressant artikel. Jag är den förste att hålla med om att mer pengar inte är nyckeln till framgång i en verksamhet. Ledarskapet och förmågan att använda de resurser som finns är oftast avgörande.

Christian Eberstein
Foto: Lerums kommun

De budgetbesparingar som nu drivs igenom har inte föregåtts av en riskanalys utan handlar i första hand om att de ekonomiska förutsättningarna har förändrats inte om att behovet i verksamheterna förändrats. Det är en nedskärning för att möta den budget som är lagd. Förslaget från oppositionen handlar i första hand inte om att tillföra resurser i akt och mening att utöka verksamheten utan om att hantera de nedskärningar som majoriteten nu väljer att genomföra.

För två mandatperioder sen gjorde dåvarande majoritet en ogenomtänkt panikåtgärd för att spara pengar och stängde ner korrtidsverksamheten, vilket slutade med att man var tvungna att öppna den igen, men med förlorad kompetens och uppstarts och kvalitetsproblem. Det är ett bra exempel på att man måste driva kommunala verksamheter med långsiktiga och stabila villkor.
Min och kristdemokraternas utgångspunkt är att vi i detta läge tillför skolorna och förskolorna de medel som de behöver för att undvika nedskärningar, för att sedan i lugn och ro innevarande år se hur kommunens verksamheter kan anpassas efter nuvarande förutsättningar inför 2025. Kommunen gör idag en hel del saker som inte direkt anknyter till vård, skola och omsorg – som rimligen borde gå att minska ner till förmån för den grundläggande välfärden.

När det gäller att lösa underskottet med den del av överskottet som inte var budgeterat (budgeterat överskott för 2023 var 30 miljoner kronor, faktiskt överskott 60 miljoner kronor), la Kristdemokraterna redan i oktober ett förslag i kommunstyrelsen om att använda den del av de obudgeterade medlen för att täcka upp för kostnader inom skola/förskola. En manöver som kan jämföras med en tilläggsbudget eller kompletteringsbudget, som många andra kommuner brukar göra. Men majoriteten valde att rösta ner vårt förslag.

Som en sista utväg föreslog vi därför i anslutning till fastställandet av årsbokslutet för 2023 att kommunen, använda överskottet för 2023 för att stärka skolan. Går det att göra? Det är inte en straffrättslig handling som antytts! Och ja, kommunen har gjort varianter på detta ett flertal gånger bakåt i tiden, även om det förvaltningsrättsligt inte håller, exempelvis avseende för kommunens pensioner och reningsverk.

Jag håller med om slutsatsen som dras i artikeln En tilläggsbudget hade varit det enklaste sättet att hantera frågan om att tillskjuta mer medel till skolorna. Problemet är att oppositionens yrkanden måste haka i ett befintligt ärende på dagordningen, annars har majoriteten satt i system att hindra att frågan väcks. Därför kan vi inte själva initiera ett ärende om tilläggsbudget. Senast på kommunstyrelsens senaste sammanträde (8 maj 2024) yrkade Kristdemokraterna på att förvaltningen skall utreda hur ytterligare medel kan omfördelas från verksamheter som inte tillhör kommunens kärnverksamhet och tillföras utbildningsnämnden för att undvika nedskärningar, men det avslogs av majoriteten.

Mot bakgrund av majoritetens ovilja att få upp skolan i det offentliga samtalet behövde vi ta till alla medel som står till buds för att skapa fokus på att vi faktiskt väljer att skära ner i; skolan. Den väg som stod till buds i närtid var att använda oss av årsredovisningen. (en motion som kommer upp om ett år är givet nuläget alldeles för sent).

Nu är grundproblemet inte tekniskt utan faktiskt. Att diskutera på vilka konton som skolans kostnader ska bokföras tillhör en metadebatt som inte hjälper någon. Kristdemokraternas utgångspunkt vi inte kan acceptera ogenomtänkta paniknedskärningar som vi ser, givet erfarenhet, kommer orsaka stor skada. Att investera i barnens skolgång och uppväxtvillkor nu, i stället för att göra nedskärningar, kommer att löna sig i längden – både konkret ekonomiskt och socialt.

Det majoriteten nu väljer att göra är att titta på innevarande års budget och lönsamhet, men glömmer bort att vi skapar kostnader för samhället som kommer ge effekt de kommande decennierna vi har framför oss. Allt man gör när man styr bör vara transparant, tydligt, förutsägbart och genomtänkt.

Christian Eberstein
Gruppledare för Kristdemokraterna i Lerums kommun
Ledamot i kommunstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Vänsterpartiet
Tidigare Historien

Insändare: EU-valet 2024, ett ödesval för vårt klimat

Nästa Berättelse

Lerums kommun inte i topp - nyckeltal grundskolan

Senaste artiklarna