/

Kan demokrati hantera klimatkrisen?

Den globala klimatkrisen är nära förestående om inte kraftfulla motåtgärder genomförs omgående. Men viljan att agera är svag eller närmast obefintlig. Starka krafter ifrågasätter problemet och motarbetar åtgärderna. Klimatmötet i Madrid var ett försök att på demokratisk grund fatta beslut om åtgärder. Resultatet blev ett fiasko som avslöjade svårigheterna att komma överens. En möjlig, men obehaglig slutsats, är att ifrågasätta om klimatkrisen över huvud taget kan hanteras med demokratiska beslut.

Studiecirkeln God miljö i centrum har i 10 år kontinuerligt och aktivt bevakat den fysiska planeringen av Lerums centrum. Med genomarbetade förslag till förbättringar och ändringar har vi försökt att bidra till en utveckling av centrum som tar hänsyn till dagens förutsättningar vad gäller klimat och miljö. Vi har utnyttjat alla möjligheter till kommunikation med kommunen och upplevt påtagliga brister i den kommunala demokratin. Fokus för arbetet har successivt vidgats till en allt större omvärld. Resultaten har redovisats i en rapport och 5 vitböcker som behandlar samhällsplaneringens förutsättningar och innehåll. Vår upplevelse av demokratins brister och risker har förstärkts under dessa 10 år. Därför har vi nu senast i Vitbok 5 om demokratins framtid studerat demokratins förutsättningar och svagheter och om alternativ kan tänkas till den rådande ordningen. I den här och kommande uppsatser lyfter vi fram delar av vitbokens innehåll.

USA:s författning 1789 utgick från tre grundvärden för statens medborgare, den enskildes liv, individens frihet och allas möjlighet till utveckling. Detta gäller generellt för alla senare demokratier. Demokrati som metod för beslutsfattande utgår sålunda mer eller mindre tydligt från att enskilda medborgare är jämlika i sin möjlighet att medverka i beslutsfattandet. Men detta innebär inte att alla medborgare är jämställda i meningen att ha resurser, kunskaper och sinnesförmågor för medverkan. Därmed är den helt jämlika möjligheten att påverka illusorisk.

Det är uppenbart att demokrati ändå inte är ett entydigt begrepp. Ordet demokrati kan närmast översättas med folkstyre. Enligt Wikipedia är den statsvetenskapliga betydelsen av folkstyre:

”Statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati).”

Det finns förespråkare som hävdar att medborgarna okritiskt ska underkasta sig de beslut som tas av de valda representanterna. Konsekvent genomfört leder detta till majoritetsdiktatur. Minoriteter som klagar på tagna beslut förväntas underkasta sig systemet istället för att opponera sig. Sådan ”demokrati” finns i Putins Ryssland, Erdogans Turkiet och Orbáns Ungern och tycks sprida sig i världen. I de råare formerna av majoritetsdiktatur kan det vara direkt farligt att tillhöra oppositionen eller uttrycka kritik. Från moralisk synpunkt bör istället en styrande majoritet ta hänsyn till minoritetens intressen, i synnerhet om majoriteten är knapp.

I nästa uppsats ska vi gå närmare in på hur demokratin kan praktiseras.

Studiecirkeln God miljö i centrum

Olov Holmstrand

1 Kommentar

 1. Det är lustigt med den “pågående” eller “förestående” klimatkrisen.

  För den finns inte ännu och den kommer aldrig.

  För den som har en gedigen naturvetenskaplig utbildning, livserfarenhet och förmåga att analysera data så är det uppenbart att klimatkrisen är en politisk konstruktion för att flytta makt till FN och multinationella företag. Samt att öka skattebasen.

  Några enkla fakta:

  o Alla tidigare profetior har i n t e slagit in. Vi skulle redan nu ha haft snöfritt Vasalopp och mycket högre hav med mer. Felaktiga profetior gäller f.ö. annat än klimatet; säldöd, skogsdöd, matbrist med mer.

  o Korrelationen mellan temperaturförändringarna och CO2-halten är obefintlig! Uppvärmning mellan världskrigen, när det var litet CO2 och CO2-ökning, sedan temperaturminskning fram till 80-talet och sedan en platå efter sekelskiftet. Men sedan 60 år en linjär ökning av CO2.

  o CO2 har en viss och mycket liten växthuseffekt, men den ökar bara med logaritmen på halten. En logaritmisk kurva ökar långsamt och planar ut.

  o Vad CO2 dock har är en mycket viktig effekt att ge större skördar och mindre öknar. Ett optimalt växthus har 4 ggr högre CO2-halt än atmosfären. Om vi inte haft ökningen av CO2 genom industrialismen, utan en fortsatt minskning, hade vi kommit farligt nära att stoppa fotosyntesen. Den ökade CO2-halten har gjort det möjligt att mätta den ökade befolkningen. Med högre CO2 minskar växternas läckage av vatten och det innebär att öknarna blir grönare.

  o Extremväder minskar och ökar alltså inte. Man kan mäta antal händelser, inflationskorrelerade försäkringskostnader eller döda och skadade och alla minskar. Mest minskar de mänskliga skadorna.

  o Havet stiger konstant med ca 3 mm och har så gjort sedan lilla istiden upphörde ca 1850. Men i Sverige, utom Skåne, är landhöjningen större, så havsnivån s j u n k e r.

  o Mer sannolikt är att vi nu går in i ca 40 av kallar klimat. Detta för att solaktiviteten är låg och då ökar joner och partiklar i atmosfären för att solens skydd minskar. Fler partiklar ger mer moln och dessa är huvudsakligen avkylande som alla på en badstrand vet.

  o Alarmisternas hypotes är att CO2 leder till viss uppvärmning – SANT. Och detta leder till mer vattenavdunstning – SANNOLIKT. Sedan skulle detta leda till mer vattenånga som är en växthusgas också och man får en självförstärkande effekt – F E L ! ! Mer avdunstning ger inte bara vattenånga utan också moln. Som är avkylande och det ger en dynamisk jämvikt eller vad man kan kalla ett självstabiliserande system.

  o Tron på biobränsle är felaktig. Dels finns inte den arealen som behövs men om det nu är avgörande att vända utvecklingen på 11 år och 7 månader eller vad det är den trippeldiagnostiserade flickan utan gymnasiekompetens säger, så skall vi så fall använda naturgas. Naturgas ger mer energi per CO2 än bensin och diesel, men dessa ger mer än biobränsle. Och, vilket är avgörande, biomassan behöver cirka s j u t t i o å r att återbildas och om allt går under om 10 eller 20 eller 11 år och 7 månader så….????

  Så nej, ingen klimatdiktatur!!

  Slutligen en åsikt; MP och alla dessa skattefinansierade organisationer som Naturskyddsföreningen, WWF med fler är s k a d l i g a och direkt demokratifientliga.

  Hoppas de försvinner eller nyktrar till och att alla bidrag upphör så de får leva på medlemmarnas avgifter och lyssna på medlemmarnas röster.

  Och för dem som undrar, ja jag har en elbil. Och nej, jag flyger inte längre för jag hatar att dela fordon med okända. Slutade flyga strax efter Concorde upphörde. Och ja, jag flög regelbundet Concorde när jag skulle till USA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Debatt: Politikerväldet förutsågs för tvåhundra år sedan

Nästa Berättelse

Debatt: Fungerar demokratin i Lerum?

Senaste artiklarna