//

Förskolemiss ändrar rutiner i kommunhuset: Del II

140929 Håkan Pettersson och GLFörst blev kalkylen fel, sedan togs beslut om försäljning för snabbt. Kommundirektören Håkan Pettersson medger kostsamma missar med förskolepaviljongen. Nu ändras rutinerna.
Uppdraget för de två kommundirektörerna Gunnel Lorentzon och Håkan Pettersson är att se till att kommunens organisation och verksamhet fungerar. Men de märkliga turerna kring Frödings Förskola tyder på att det inte lyckats helt med uppgiften. Försumligheter och felkalkyler visar att kommunens politiker och tjänstemän brustit ordentligt. Samordningen mellan byggnadsnämnden, planenheten och fastighetsavdelning det vill säga KVL – kommunens verksamhetslokaler, har inte fungerat. Bristerna i hanteringen av förskolan har kostats skattebetalarna mycket pengar och resulterat i färre antal förskoleplatser.
HÄR ÄR BESLUTPROCESSEN VID FÖRSÄLJNINGEN AV FRÖDING FÖRSKOLA

140925 Fröding Förskola Beslutsprocessen
Bild: Ernst&Young Revisionsrapport Granskning av försäljning av Frödings förskola

Historien om Frödings förskola kan ses kronologisk på bilden ovan och texten här intill. (Revisionsrapporten publiceras efter denna artikel).  Byggnaden eller som den kallas paviljong eller barack ägdes av Kommunens Verksamhetslokaler, KVL.
KVL liksom planenheten och Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) ligger, under Sektor Samhällsbyggnad tillsammans med en rad andra enheter. Sektorn har två sektorschefer Per Sahlin och Maria Sigroth.
Över Sektor Samhäll, alltså överst i hierarkin med huvudansvar för verksamheten finns kommundirektör Gunnel Lorentzon, med två undantag i ansvarsfrågan:

  • Ansvaret för Kommunens verksamhetslokaler KVL har kommundirektör Håkan Pettersson.
  • Miljö- och byggnadsnämnden MBN hanteras på ett annorlunda sätt. Myndighetsutövandet ligger på nämnden som är politiskt sammansatt. De i sin tur har delegerat myndighetsutövandet till en tjänstman.

Det som hände inom Sektor Samhäll är att den ena ger sig på den andra. Så här: Miljö- och byggnadsnämnd beslutar att förelägga kommunen ett löpande vite på 200 000 kronor i månaden. Anledningen är att paviljongens tillfälliga bygglov gått och ut och därför måste den flyttas.
Då säljer KVL paviljongen, till vad som hävdas ett underpris.
Vad har brustit och vad har hänt?

Frödings Förskola vid nedmonteringstilfället 140106 Bild: Rutger Fridholm
Frödings Förskola Bild: Rutger Fridholm

– Grunden till detta är att KVL gjorde en felkalkyl. Nästa fel blir då man lämnar paviljongen till försäljning och får ett pris på 50 000 kronor, utan att stanna upp och fundera över om detta är ett rimligt pris. Debatten har varit lite onyanserad. Det löpande vite vi hade på oss krävde att paviljongen flyttades, men det kostar att flytta en stor byggnad. Istället sålde vi den, med krav på att köparen svarade för flyttkostnaden, vilket indirekt besparade kommunen den utgiften, säger Håkan Pettersson som alltså är ansvarig för vad som sker och inte sker i KVL.
Vad blev konsekvensen?
-Det har resulterat i att princip all försäljning hädanefter ska gå via kommundirektören. Då blir ansvaret tydligt, säger Håkan.140929 Håkan Pettersson
Följden av det inträffade blir:
1) att rutiner vid försäljning av fast eller lös egendom ändras och därmed förändrad delegationsordning.
2) att Miljö- och byggnadsnämnden upprättar rutiner för att regelbundet gå igenom tillsynsärenden och tidsbegränsade bygglov.
3) att ett nytt ärendehanteringssystem införs.
4) att det görs en översyn av hela fastighetsförvaltning.
Ett omfattande fel har gjorts, vad gäller här?
-En organisation där det aldrig görs fel är omöjlig. Alla gör fel någon gång. Men sedan måste man lära sig av sina fel och ta reda på den felande länken. Revisionsrapporten pekar också på att det fanns en del otydligheter i rutinerna, säger Gunnel Lorentzon, funderar en stund över frågan om förlustaffären och fortsätter:
-Om jag skulle lagt mig i byggnadsnämndens beslut om vite, skulle jag gjort en mycket allvarlig juridisk överträdelse. Nämnden ska fatta fristående beslut.
Håkan tillägger: Beslut kan ibland vara förödande. Rent ekonomiskt skulle det varit bättre för kommunen om vi undanröjt vitet och gett ett bygglov så att byggnaden kunnat stå kvar, men det är korrupt. Kommunens verksamhet ska behandlas som vilken privatperson som helst.
LÄR AV FEL
Anställda i kommunen arbetar i den så kallade lärandeorganisationen. Vad betyder det?
-Metodiken i organisationen uppmuntrar till kreativitet och till och med att det är okej att göra fel. Det ska inte tolkas som att man accepterar vilka fel som helst, men man måste ha ett klimat där jag lär av mina fel och går vidare, säger Gunnel.
ANSVARET
Små fel är en sak men hur är det med stora fel? Hur ska medborgarna veta vem av kommundirektörerna och andra chefer som ansvarar för vad?
I kommunen finns en så kallad delegationsordning, där personer som är ansvariga på olika enheter och ärenden namnges. Den som är ansvarig är skyldig att se till att en viss verksamhet fungerar och ta konsekvenserna om så inte sker.
Vem är högst ansvarig för verksamheten i kommunen?
– Generellt sätt har vi kommundirektörer ansvar för Lerums kommun. Men det tas miljoner beslut hela tiden och man kan inte sätta sig in i varje detalj. Mycket är delegerat och decentraliserat långt ut i samhällsbyggnadssektorn. Allting kan inte heller rapporteras in till oss, framhåller Gunnel Lorentzon och tillägger:
-Vi har 2500 anställda och omsätter två miljarder kronor, man kan inte ha detaljkontroll.
 ANSTÄLLNINGSSKYDD
Om en tjänsteman genom bristande omdöme, kompetens eller genom försummelse orsakar kommunen och därmed skattebetalarna stora ekonomiska förluster, ger det personliga konsekvenser?
140929 Gunnel Lorentzon 6
Man förlorar sin anställning endast om man egentligen begått brott. Det regleras i lagen om anställningsskydd och har strikta regler, säger Gunnel.

-Man förlorar sin anställning endast om man egentligen begått brott. Det regleras i lagen om anställningsskydd och har strikta regler, säger Gunnel.
Förutom det juridiska ansvaret som följer en position kan man även tala om moraliskt ansvar. Hur ser ni på det?
-Moral är en subjektiv värderingsfråga. Om någon i organisationen till exempel har en nedlåtande kvinnosyn förs diskussioner med den anställde, säger Håkan Pettersson.
Och på frågan hur man hanterar skattemedel, svarar han:
-Att använda resurserna effektivt är grundbulten, som jag tror besjälar alla anställda. Misstag och mindre bra affären ska naturligtvis undvikas, men tyvärr händer det i all verksamhet.
TEXT & BILD: TITTI THORSELL
FOTNOT: Den typ av ledarskap som finns i Lerums kommun kallas funktionellt delat ledarskap, vilket betyder: gemensamma befogenheter och ansvar för helheten, men arbetsuppgifterna är uppdelade mellan ledarna.
KLICKA HÄR OCH LÄS REVISIONSRAPPORTEN OM FÖRSÄLJNINGEN AV FRÖDINGS FÖRSKOLA
Läs del nummer 3 av intervjun med Kommundirektörerna i Lerum måndagen den 6 oktober.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Få Lerumspolitiker i blågrönt regionfullmäktige

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Populärt med sopplunch i Floda

Senaste artiklarna

Bästa skolkommun

Lärarförbundets ranking Lerums kommun ligger på 251:a plats bland landets 290 kommuner i 2021