///

Vad händer med Aspen Camping?

 Fyra år efter att Lerums enda campingplats Aspen Camping stängdes har kommunen ännu inte lyckats få igång verksamheten där.   Samhällsbyggnadsnämnden beslutade  i mars att godkänna ett arrendeavtal, men  beslutet överklagades.  Nu ligger ärendet i förvaltningsrätten i Göteborg i väntan på att avgörande. Det innebär att campingturister inte heller i år kan övernatta i Lerum.

Inte långt från Aspen station bedrevs fram till och med sommaren 2018 verksamhet vid Lerums enda campingplats, Aspen camping. Läget vid sjön Aspen och med bara 20 minuters resa med bil, buss eller tåg in till Göteborg är utomordentligt.

Campingen gränsar till sjön Aspen

Fyra år efter nedläggningen var det nu tänkt att Aspen camping skulle öppna igen.
Kommunen ansåg att en upphandling av verksamheten inte behövde göras, utan nöjde sig med att utannonsera campingen som ett arrende. Ett arrendeavtal mellan kommunen och en utsedd entreprenör upprättades där det klargjordes att avsikten var att driva campingverksamhet och ingenting annat.
Arrendeavtalet avseende Aspen camping väntar nu på ett avgörande i förvaltningsrätten sedan en av de som anmält intresse för att driva campingen överklagat kommunens hantering. Kommunens uppfattning är att ett arrende inte behöver upphandlas och stöder sig på det så kallade hyresundantaget i lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Maskinerna lämnade campingen när avtalet överklagades.

Något om regelsystemet när kommuner upplåter mark och verksamheter
Så här skriver upphandlingsmyndigheten: Av det så kallade hyresundantaget följer emellertid att lagen inte gäller för tjänstekoncessioner som avser arrenderätt, varför en gränsdragning dem emellan kan vara betydelsefull. Det bör här påpekas att hyresundantaget endast kan tillämpas i situationer då en upphandlande myndighet avser att arrendera annans mark. Det omvända förhållandet, det vill säga där en upphandlande myndighet arrenderar ut mark aktualiserar däremot frågan om koncession.

Arrendeavtalet – ändamål
Enligt det överklagade arrendeavtalet sker upplåtelsen för att driva campingverksamhet. På området får inte bedrivas annan verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. Arrendet är alltså villkorat. Arrendatorn ska finansiera campingverksamheten genom avgifter. Arrendatorn står hela risken för verksamheten.
Det huvudsakliga syftet med avtalet är alltså att leverantören ska bedriva campingverksamhet – samt uppbära betalning från köpare av dessa tjänster, det vill säga campingens gäster. Enligt upphandlingsmyndigheten ska en sådan koncession upphandlas.

Vad är en tjänstekoncession?
Leverantören tillhandahåller tjänster – i det här fallet bedriver camping.
Ersättningen utgörs av rätten att utnyttja föremålet för koncessionen – campingen. Leverantören står hela den ekonomiska risken.
Exempel på tjänstekoncession, skriver upphandlingsmyndigheten, kan vara driften av en parkeringsplats, camping, mm där utföraren är beroende av de avgifter den tar ut av användarna.

Intervju med ansvarig sektorchef
Lerums Nyheters har intervjuat den ansvariga tjänstepersonen på kommunen.

Emma Kjernald
Foto: Lerums kommun

Emma Kjernald, sektorchef samhällsbyggnad, är den som ansvarat för att hitta någon som åter kan öppna Aspen Camping.
Emma Kjernald säger till Lerums Nyheter att det inte har varit fråga om att upphandla någon tjänst enligt Lagen om offentlig upphandling LOU, som säger att kommuner måste upphandla varor och tjänster över ett visst belopp.
– Vi har inte köpt någon tjänst utan enbart utsett en arrendator på samma sätt som när vi till exempel arrenderar ut skog som Lerums kommun äger, säger Emma Kjernald, sektorchef samhällsbyggnad.
Den 2 februari i år annonserade Lerums kommun ut att man sökte en arrendator till Aspen Camping för att återöppna den. Sista dag för att komma in med en intresseanmälan var den 18 samma månad, en ganska kort tid i ett sådant sammanhang kan synas.
– Vi satte en tid som var rimlig, vi var tvungna att anpassa den till politikernas mötestider som var fastlagda i förväg, säger Emma Kjernald.
Den 18 februari hade sex intresseanmälningar kommit in, dock inte från det företag som till slut fick avtalet.
– Han hörde av sej på telefon tidigare för han var bortrest, men skulle komma in med skriftlig komplettering när han kom hem, vilket han gjorde. Vi tog telefonsamtalet som en intresseanmälan i tid, säger Emma Kjernald.
På frågan om  vilken kontroll av intressenternas ekonomi man gjorde säger Emma Kjernald att man tog kreditupplysningar på de två som det till slut stod mellan.
Den 22 mars får Nordiska Villavagnar AB (Camp Cleaner) avtalet om Aspen Camping. Två veckor senare skrivs det under av den politiska ledningen.
Enligt Emma Kjernald skedde den underskriften med förbehållet att avtalet gällde först när det vunnit laga kraft. Det vill säga att eventuella överklaganden har avgjorts. (I avtalet står: Avtalets giltighet – Avtalet skall vara undertecknat av samtliga parter innan arrendet påbörjas).
På Aspen Camping där verksamheten skulle varit igång redan i maj, enligt Camp Cleaners intresseanmälan, händer ingenting efter att ärendet har överklagats till förvaltningsrätten och i väntan på beslut därifrån.

Igenvuxen camping i väntan på driftig entreprenör

Den avgörande frågan i förvaltningsrätten kan vara om avtalet är en tilldelning av arrende eller om det är en tjänstekoncession som skulle ha upphandlats.
Vad händer om förvaltningsrätten säger att ärendet har hanterats fel?
– Det kan jag inte svara på nu, säger Emma Kjernald, till Lerums Nyheter sektorchef samhällsbyggnad

Ett fåtal rättsfall
Det finns endast ett fåtal rättsfall som rör tjänstekoncession. Därför är det angeläget med vägledande avgöranden.

För den som vill fördjupa sig finns det en uppsats från Stockholms universitet: Svårigheter vid klassificering av ett kontrakt som en tjänstekoncession – nu och i framtiden.

Text: Lennart Lauenstein och Tomas Lindblom

Tidigare artiklar.

1 Kommentar

 1. Utmärkt artikel!👍 Ett krav vid upphandling bör givetvis
  vara potent ekonomi i kravspecifikation plus erfarenhet
  av liknande verksamhet och miljömedvetenhet etc.
  Campingplatsen bör givetvis förstärka ”en kommun att
  bo, leva och verka i”. Goda ekonomiska muskler ser jag som
  en förutsättning för att gå i mål med samtliga punkter
  i kravspecifikationen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Företagsklimat 2023

Nästa Berättelse

Birgitta Waldenborg ställer ut på Hillefors grynkvarn

Senaste artiklarna

Företagsklimat 2023

Företagare är fortsatt nöjda med kommuners service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning.