//

Så bra är Lerums kommun på social hållbarhet

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, vilka tillsammans utgör Agenda 2030. Avsikten är att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Dagens Samhälle har i denna undersökning rangordnat Sveriges kommuner utifrån tre av de globala målen. Målen är ”Minskad fattigdom”, ”Minskad ojämlikhet” och ”Fredliga och inkluderande samhällen”. De tre målen har DS samlat i en kategori som vi kallar ”Inkluderande samhällen”.

Lerums kommun hamnar i kommunbarometern på en hedrande 24:e plats bland landets kommuner.

Nyckeltalen som mäter hur väl kommunerna uppnår målen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och har bearbetats av DS. Dessa är de tolv nyckeltalen: Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll + förändring av dessa siffror. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd + historisk förändring. Inkomstspridning + förändring. Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare + förändring. Invånare som avstår från att gå ut ensamma. Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalvalet. Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag

Kommunbarometern
I Kommunbarometern rankar SKL – Sveriges kommuner och landsting – landets 290 kommuner. Totalt ligger Lerums kommun på plats 56, vilket är en förbättring med 6 placeringar jämfört med föregående år.

Dagens Samhälle
Kommunbarometern
SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Vuxendagis och lekskola

Nästa Berättelse

Sista chansen för Lerum!

Senaste artiklarna