//

Lägg avloppsledningen utefter banvallen!

Ett antal fastighetsägare som bor mellan Sjövik och Björboholm har skrivit till kommunstyrelsen med anledning av den planerade avloppsledningen.

De skriver följande:
Det kommer att anläggas en ny ledning för överföring av avloppsvatten till Björboholm. Avloppsvattnet ska sedan ledas mot Gråbo och vidare till GRYAABs anläggning Ryaverken i Göteborg.

Ledningarna ska dras i den gamla banvallen mellan Sjövik och Sjölidens väg (Huvden). Därifrån ska ledningen läggas ner i sjön Mjörn från Sjölidens väg till Björboholm. Anledningen till beslutet att dra ledningen på botten av Mjörn är att kommunens samhällsbyggnadsförvaltning bedömer att kostnaderna blir för höga om ledningarna skulle dras genom ”järnvägstunneln” på gång- och cykelvägen.

Försvårar framtida anslutningar
En dragning i sjön mellan Huvden och Björboholm gör det svårt/omöjligt att senare ansluta kommunalt vatten och avlopp till det femtiotal fastigheter som ligger mellan Huvden och Björboholm. Även om dessa fastigheter inte ingår i ett verksamhetsområde för VA kan de genom avtal med kommunen anslutas. Skulle samtliga dessa fastigheter anslutas innebär det en intäkt på runt 10 miljoner kronor. En dragning i sjön innebär också att det blir svårare att upptäcka och åtgärda eventuella läckage.

Oklart om kostnaderna
Kommunen har beräknat kostnaderna för hela sträckningen, med dragning i sjön från Huvden till Nabben, till 13 900 000 kronor.
Kommunen har inte redovisat alternativkostnaden för dragning längs banvallen. Våra beräkningar visar att en dragning genom tunneln skulle öka kostnaden med 4 350 000 kr. Vår beräkning är att kostnaden för dragning genom tunneln uppgår till 1 750 000 kronor. Därtill kommer eventuell kostnad för omdragning av cykelväg. Det kan ifrågasättas om det är nödvändigt att under byggtiden anlägga en alternativ cykelväg. Banvallen används huvudsakligen för motion. En kostnad som måste vägas mot fördelarna med att kunna ansluta befintliga fastigheter. Både vad gäller närmiljön samt Lerums Kommuns miljöstatus.

Enkel och billig lösning i tunneln
Ett alternativ till lösning presenterades under förrättningen. En av fastighetsägarna, Ove Bramstång, presenterade ett förslag till en enkel och billig lösning. Rören grävs ner i ”golvet” i tunneln.
Tunneln är 3,5 meter hög. Golvet kan höjas med 1 meter utan att det skapar problem för fotgängare och cyklister. En genialisk lösning som blir billig eftersom den inte kräver borrning. Konsulternas invändning mot förslaget var att det skulle bli omständligt och kostsamt att anlägga en alternativväg för fotgängare och cyklister under tiden som arbetet pågår. Men inte heller här redovisades några beräkningar av kostnaderna.

Järnvägstunneln på cykelvägen

Hemställan
Vi föreslår kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att utreda alternativkostnaderna för dragning av avloppsledningen genom tunneln och utefter banvallen fram till Björboholm.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Widar Andersson - föreläsning på bio Vågen tisdagen den 3 maj kl 18

Nästa Berättelse

Jonseredsvägen dröjer

Senaste artiklarna