/

Krönika: Systemteknikaffären vid vägs ände

 Så här skrev jag i en ledare den 13 augusti 2015 – ett knappt halvår innan åklagaren lade ner sin förundersökning.

Tänk om det sen visar sig att ägaren till Systemteknik AB inte har gjort sig skyldig till några oegentligheter!
Tänk om Systemteknik följt spelets regler!
Tänk om faktureringen är i överensstämmelse med avtalet.
Då har man även riskerat skattebetalarnas pengar genom risken för ett stort skadestånd.
Oftast är det bra att inte ha för bråttom
Nu kan man sannerligen inte beskylla kommunen för att ha haft för bråttom. Systemtekniks kamp för att få betalt för utfört arbete är nu inne på femte året och någon uppgörelse verkar inte vara i sikte.
Efter att åklagaren lade ner sin förundersökning har kommunens advokater flera gånger på olika sätt försökt knäcka företaget, genom att

 • hävda att kommunen hade en motfordran på Systemteknik och därför inte behövde betala. Under årens lopp har motfordran stigit från 600 000 kronor till nuvarande 28 000 000 kronor
 • kräva att Systemteknik skulle ta fram alla underlag till alla arbeten – underlag som kommunen måste ha haft i sitt arkiv. Systemteknik lämnade in 24 fullmatade pärmar med underlag – 20 000 sidor
  Förvånad rådman
 • hävda att de 24 pärmarna inte innehöll allt material
 • hävda att Systemteknik inte hade rätt att offerera arbeten till fast pris, därför skulle företaget inte ha rätt till betalning överhuvudtaget.
 • hävda att kommunens ombud, dvs kommunens egen personal, inte hade rätt att beställa, och att Systemtekniks företrädare borde ha förstått det
 • föreslå medling utan att på allvar sträva efter en förlikning. Det har nu gått åtta månader sedan medlingen inleddes, utan att kommunen har presenterat något förslag till uppgörelse
 • hävda att FlodaNyheter går Systemtekniks ärenden och publicerar falska uppgifter
 • anklaga tingsrättens domare för jäv – han hade läst FlodaNyheter.

Vägs ände
Nu väntar vi på medlarens besked. Kommer han att säga att medlingen misslyckats? Sannolikt kommer han att säga att parterna står så långt från varandra att det är svårt att se att det finns förutsättningar för förlikning.
Av Systemtekniks huvudfordran å 3 255 166 kronor (inklusive moms) återstår 2 035 404 kronor efter att kommunen godkänt en fordran på ca en tredjedel ( 1 219 761 kronor). Eftersom momsen får räknas bort handlar tvisten om 1 628 323 kronor.
Kommunstyrelsens vånda
Innehållet i medlingen är hemlig. Om förlikning inte kan uppnås kommer processen att fortsätta i tingsrätten. Förlorar kommunen innebär det en förlust som uppgår till många miljoner kronor. Vinner kommunen blir det också en förlust eftersom kommunen får stå för minst en tredjedel av rättegångskostnaderna (eftersom man godkänt en tredjedel av Systemtekniks huvudfordran). I värsta fall, om Systemteknik inte kan betala, får kommunen inte ersättning för sina advokatkostnader.
Kommunstyrelsens val borde inte vara svårt. De sammanlagda advokatkostnaderna uppgår nu till ca 12 miljoner kronor. Låt oss anta att Systemteknik frångår sitt ursprungskrav och nöjer sig med att få betalt för utfört arbete samt ersättning för sina kostnader. Kan kommunen i så fall gå Systemteknik tillmötes och komma fram till en förlikning? Då stannar kanske skattebetalarnas förlust vid de 12 miljoner kronorna. Alternativet är fortsatt process i tingsrätten med risk för en förlust för kommunen på 20 till 30 miljoner kronor.
Det här är en process som inte borde ha kostat ett öre, men som under alla omständigheter kommer att stå skattebetalarna dyrt. Ansvaret vilar tungt på ledamöterna i den nuvarande och förra kommunstyrelsen. Även på kommunrevisionen ligger ett stort ansvar, eftersom den nu rimligtvis måste utkräva ansvar för kommunens sätt att hantera hela systemteknikaffären.

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkter (kursivt) utifrån Lerums kommuns kommentar till min krönika ”Systemteknikaffären vid vägs ände”.

Lerums kommun delar inte den bild som krönikören har målat upp och målar upp i olika mediekanaler. I en juridisk tvist är det av naturliga skäl så att parterna har olika bilder. Det har vi såklart stor respekt för. Tyvärr väljer krönikören att framföra den bild som utgör Systemtekniks argumentation, vilket kan göra det svårt för intresserade läsare och kommunmedborgare att bilda sig en neutral bild av den juridiska tvisten.

Krönikörens kommentar: Det jag framför är de slutsatser som jag som jurist kommit fram till efter att nogsamt gått igenom polisens förundersökning och samtliga handlingar och skrivelser som presenterats i tvisten. Att mina slutsatser till stor del överensstämmer med Systemtekniks advokaters argumentation och åklagarens konstateranden borde leda till eftertanke.

Lerums kommun har sedan länge vidhållit en linje, med respekt för företaget Systemteknik och den juridiska processen, innebärande att vi inte försöker ge förenklade bilder av en komplex tvist.

Krönikörens kommentar: Tvisten är i sig inte komplex, däremot gör den omfattande mängden dokument det svårt att skaffa sig en bild av tvistefrågorna. Det är en uppgift för såväl FlodaNyheter som kommunen att försöka beskriva tvistefrågorna så att de blir förståeliga för kommuninvånarna.

För den som är intresserad så finns samtliga handlingar att läsa hos Alingsås Tingsrätt och hos polismyndigheten, genom att ta del av detta kan man få en förståelse för de åtgärder som kommunen har vidtagit i tvisten.

Krönikörens kommentar: Alla handlingar bör väl finnas hos kommunen. Om inte så finns de tillgängliga på FlodaNyheters redaktion. För den intresserade läsaren är det bara att maila info@flodanyheter.se och boka tid för guidning i det digra materialet. Guidning krävs eftersom materialet omfattar många tusentals sidor.

Med anledning av det som skrivs av krönikören önskar Lerums kommun framföra följande fakta: I krönikan anges att kommunen försöker knäcka det aktuella företaget, så är naturligtvis inte fallet.

Krönikörens kommentar: Läs artikeln – Gärna konkurshttp://www.flodanyheter.se/garna-konkurs/
Vidare skrev kommunens advokat i sin juridiska bedömning 2014: “Det är generellt en uppförsbacke för en relativt liten aktör som Systemteknik att stämma kommunen och de måste väga in de kostnader och risker det medför för deras del.” Med andra ord – ett litet företag kommer aldrig att ha råd att driva en process mot kommunen.
Vår kommun uppskattar och är måna om våra företagare, men vi är också måna om att rätt ska vara rätt och att skattemedel inte missbrukas.
Krönikörens kommentar: Vad betyder ”rätt skall vara rätt”? Och hur mycket får försöken att få rätt kosta? Tids nog blir det bokslut och då får vi veta vad tvisten kostat skattebetalarna. Om kommunen omedelbart hade betalat när det konstaterades att det inte förelåg något brott hade kostnaderna varit försumbara.
 

4 Comments

 1. Ett tråkigt påhopp….lägg energin på att läsa VAD som står i min insändare inte på att spekulera över VEM som skrivit den.
  Hur tvisten med Systemteknik har hanterats är och förblir ovärdigt en kommun! Om du har goda argument för kommunens agerande tycker jag att du skall presentera dem istället för att försöka misstänkliggöra den som är kritisk.

 2. Kan inte annat än att dra på smilbanden åt “Företagare i Gråbo”, så uppenbart att du tillhör Floda Nyheters ägares trogna skara…
  Lerums Tidning driver inga kampanjer, deras journalistik är så långt från denna nättidnings uppenbara agenda.
  Politiker skall inte vara sakkunniga eller styra direkt, det stadgas i lagen;
  I 12 kap. Förvaltningen 2 § och 3 § regeringsformen stadgas:
  Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.[2]
  Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.
  Alltså, våra politiker måste lita på experter.

  • Bäste företagare i Lerum
   Det här med juridik är inte lätt.
   Myndighetsutövning handlar om beslut eller andra åtgärder som uttrycker samhällets makt gentemot medborgarna. Det behöver inte innebära förpliktelser för privatpersoner, utan kan även vara beslut som gynnar enskilda.
   Typiskt för myndighetsutövning är att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande och att det är myndigheten som tar beslutet. Exempel på myndighetsutövning är ärenden enligt plan- och bygglagen eller ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
   Offentlig upphandling är inte myndighetsutövning. Däremot finns det regler i lagen om offentlig upphandling som bestämmer hur en upphandling ska gå till.
   Kommunstyrelsen får inte bestämma hur Miljö- & byggnadsnämnden eller individnämnden skall besluta i frågor som rör myndighetsutövning – det styrs av olika lagar. I övrigt ligger allt makt hos de förtroendevalda.
   Om din tolkning skulle vara riktig innebär det att vi inte behöver några förtroendevalda utan helt kan förlita oss på kommunens tjänstemän.
   Läs gärna Wikipedias definition på myndighetsutövning.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighetsut%C3%B6vning

 3. Ha rätt eller få rätt?
  En kommun har, förtjänt eller oförtjänt, ett väldigt högt förtroendekapital hos medborgarna och och det krävs mycket för att rucka på det. Man sitter även på mycket makt, något man skall handskas varsamt med. Kring fallet med Systemteknik (och kanske andra fall?) har det varit märkligt tyst. Om det inte varit för Floda nyheter och Lokalpressen, vad hade vi fått veta om det märkliga, 5-åriga utnötningskrig kommunen bedriver mot en liten företagare? En vårdslöst, oförsvarbart stor summa pengar har lagt på att försvara en ståndpunkt man själv uppenbarligen har svårt att definiera och förklara. Hur kan det få hända? Vem/vilka är operativt ansvarig?
  Det är ibland en stor skillnad på att ha rätt och att få rätt. Har man då överlägset störst plånbok och är största kund till den ledande lokala tidningen kan man tydligen hålla på med att driva processer i oändlig tid, till oändliga belopp, utan egentlig insyn, bara man i slutändan kan hävda att man ”fått” rätt.
  Att man under resans gång får allt svårare att hitta företag som vill lämna anbud och arbeta för kommunen urholkar även det nyttan av våra skatteinbetalningar. Men, vem, utanför den innersta kretsen får reda på det och hur…?
  I ett samhälle där politikerna, som alltid bär ansvaret, tvingas/väljer att förlita sig på ”experter” i form av tjänstemän och inhyrda konsulter (advokater m.fl.), vilka opererar utan egentligt ansvar, är det kanske inte så märkligt det som sker. Att få rätt, till vilket pris som helst är det enda som räknas. Beloppet som hittills lagts för att försöka försvara sig i fallet Systemteknik är betydligt större än det årliga beloppet kommunen anser sig ha råd med för skötsel av torg, rondeller och grönytor i hela vår kommun. Där och inom många andra områden, skola, vård m.fl. behövs pengarna och det är det vi tror att vi betalar skatt för, inte för att de skall hamna i fickorna på ”mjölkande” advokater i tvivelaktiga tvister med lokala småföretagare..
  Politiker, gör det anständiga och gör upp. Revisorer, red ut ansvarsfrågan, så här får det inte gå till!
  / Företagare i Gråbo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lerums kommun och bluffakturor

Nästa Berättelse

Företagsklimatet i Lerums kommun – det kan bara bli bättre

Senaste artiklarna