/

Krönika: En överlastad kommunstyrelse

Det började med att jag gick igenom kommunstyrelsens protokoll. Syftet var att se vilka viktiga beslut kommunstyrelsen (kommunens regering) tagit hittills under mandatperioden.
Mängden ärenden och beslut var överraskande. Under 2020 genomfördes 17 sammanträden, 465 beslut protokollfördes och protokollen omfattade 711 A4-sidor. Beslutsunderlagen, dvs handlingarna till varje sammanträde var i genomsnitt runt 500 sidor. Det innebär att våra förtroendevalda, varav flertalet är fritidspolitiker, omöjligen kan hinna med att sätta sig in i allt de skall besluta om. En snabbläsare som ögnar igenom ett dokument ägnar cirka 30 sekunder per sida. Handlingarna till ett sammanträde skulle ta ca fyra timmar bara att ögna igenom. En noggrann och eftertänksam genomläsning kräver många, många fler timmar.

Fördelad beslutbelastning
Tidigare hade Lerums kommun ett flertal nämnder – kulturnämnd, tekniks nämnd, skolstyrelse, socialnämnd m fl. I nämnderna fanns den lokala förankringen – bara boende i Lerums kommun är valbara till politiska uppdrag. Genom den lokala representationen i nämnderna skapades balans till den bristande lokala kännedomen bland alla de anställda, som inte var boende i kommunen. När nämnderna togs bort hamnade alla beslut på kommunstyrelsen. En av tankarna med omorganisationen var att kommunfullmäktige (kommunens riksdag) skulle få större makt, men det är tveksamt om så har blivit fallet. Makten och alla ärenden har istället koncentrerats till kommunstyrelsen med beslutsöverbelastning som följd.

Geografiska nämnder
Lerums kommun har flera tätorter. Störst är Lerum/Stenkullen med ca 20 800 (2019) invånare. Därefter kommer Gråbo/Sjövik 10 700 och Floda/Tollered 10 100.
På 1980-talet infördes möjlighet till lokala nämnder, så kallade kommundelsnämnder eller stadsdelsnämnder. Ett antal kommuner utnyttjade denna möjlighet men de flesta har återgått till ”normal” organisation med facknämnder eller har enbart kommunstyrelse och myndighetsnämnder.
För Lerums kommun, med flera förhållandevis stora tätorter, skulle lokala nämnder kunna vara dels ett sätt att avlasta kommunstyrelsen, dels en väg att stärka de mindre tätorterna och den lokala demokratin.

Risk för tjänstemannastyre
Våra folkvalda representanter har fått allt sämre möjligheter att skaffa sig en god kunskap om alla de åtgärder som de måste besluta om, och de tvingas alltmer att förlita sig på andras bedömning, dvs tjänstepersonernas. Det är riktigt och viktigt att de förtroendevalda ska fatta beslut i de strategiska och övergripande frågorna, men det kräver samtidigt en bred och djup kunskap om de kommunala verksamheterna. Detaljfrågorna skall skötas av de anställda, men i linje med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges övergripande beslut.

En effektiv organisation
Vägen till framgång och effektivitet går inte genom storslagna strategier eller omvälvande organisationsförändringar, utan genom små och ständiga förbättringar. Strategier och planering leder ofta till ambitiösa dokument som inte sällan efter avslutad utredning göms i arkivet. Även om de inte göms undan leder de sällan till något resultat. Vad har vision 2025 – Lerum som ledande miljökommun – gett för resultat? I rankingen ”Sveriges bästa miljökommun” hamnar Lerums kommun i den senaste mätningen på plats 36 bland Sveriges 290 kommuner. Ingen dålig placering, men långt från målet, det vill säga att om bara fem år vara Sveriges ledande miljökommun.

Den decentraliserade offentliga sektorn
Den amerikanske framtidsforskaren Alvin Toffler skrev:  I informationsåldern kolliderar kraven på snabba beslut med en alltmer komplicerad och okänd omgivning och med en osäkerhet om vilka beslut som behöver fattas. Det resulterar i en beslutsöverbelastning – en politisk framtidskortslutning. Toffler beskriver två möjliga handlingssätt:

”Ett sätt är att försöka att ytterligare stärka de centrala delarna av organisationen genom att engagera fler politiker, anställa ytterligare byråkrater och experter samt köpa flera datorer, i hopp om att få kontroll över den växande komplexiteten. Det andra är att minska beslutsbördan genom att se till att besluten tas längre ner eller i periferin i stället för att koncentrera dem till den stressade och dåligt fungerande ledningen.
Traditionella ledare använder instinktivt det första sättet. När ekonomiska kriser inträffar slår de samman förvaltningar och centraliserar kontrollen. När det blir bankkriser skapar de en superorganisation i Washington. När narkotikahandeln ökar utser de en nationell ledare för narkotikabekämpning. Men den instinkten leder i allt ökande grad till misslyckanden. Centraliserad kontroll och sammanslagning av förvaltningar skapar mera slöseri, inte mindre.

Lerums kommun har valt att anställa fler tjänstepersoner istället för att minska de förtroendevaldas beslutsbörda. Den politiska makten har koncentrerats till kommunstyrelsen och verkställigheten har koncentrerats till en enda förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen. Man måste ställa frågan om det är en väg som leder till ökad demokrati och en effektivare förvaltning?

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

 

2 Comments

 1. Första frågan man stiller sig är,
  Hur och av vilka togs detta vansinniga beslut?
  Fanns det ett politiskt motiv till detta?
  Eller motiv att stärka en enskild politikers makt?
  På vlket sätt skulle detta stärka invånarnas och väljarnas inflytande?
  Man undrar ängsligt vilken kompetens som finns bland de styrande om man kan fatta ett sådant beslut och följaktligen skräms man med tanke på att ytterligare beslut fattats med samma kompetens innehav.
  Att tjänstemän skall fatta beslut som måhända har en annan politisk agenda än de styrande och därmed kanske inte alltid följer de givna riktlinjerna och direktiven är en risk för felaktiga beslutet.

 2. Här håller jag med dig, det är fullständigt galet att så mycket hamnar på KS bord. Istället för nämnder infördes beredningar som gör det de skall, bereda ärenden. Tror dock inte på kommundelsnämnder, det blir ytterligare en byråkrati att hantera, något som man insett i Göteborg bl.a.
  Gör en ordentlig rundringning till partierna och fråga vad de tycker om detta system. Det finns åtminstone ett parti som vill återinföra nämnderna.

  Martin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Pizzahörnan blir Gobi Sushi

Nästa Berättelse

Ny golfrestaurang i Gråbo

Senaste artiklarna

Halvtid för Viktor

Viktor Lundblad har nu vikarierat som kommunstyrelsens ordförande i snart två månader.