//

Debatt: Vad vill politiken med järnvägen genom Lerum?

Järnväg
Järnväg

Järnvägsföreningen har i ett öppet brev till de politiska partierna i Lerum efterlyst partiernas uppfattning om finansiering av en kommande utbyggnad av Västra Stambanan genom Lerum samt miljöfrågorna kopplade till trafiken.
Finansieringen kan enligt föreningen ske på i princip tre olika sätt. Antingen via statsbudgeten genom ordinarie anslag, eller via det Västsvenska paketet där medel kan frigöras om Västlänken avbryts. Eller via hybridfinansiering där stat och resenärer gemensamt finansierar utbyggnaden. Hybridfinansieringen kan byggas upp så att på varje interregional resa läggs en avgift om 10 kronor. Hela utbyggnaden skulle i så fall vara betald inom 15 år.
Med miljöfrågor kopplade till trafiken efterlystes vad partierna kan tänkas göra för att stoppa det ständigt ökande bullret från järnvägen men även från vägtrafiken.
Enkäten sändes till de åtta partier i Lerum som är representerade i fullmäktige. Fyra har svarat, (M), (C), (L) och (MP). Anmärkningsvärt är ett stort parti som (S) inte svarat.
Svaren är intressanta att läsa både för vad som står i dem som vad som inte står i dem.
Angående sträckning med två nya spår i tunnel utanför Lerums tätorter, råder det numera konsensus i Västra Stambanegruppen och i de lokala partierna. Detta bekräftas i stort också i partiernas svar.
Svaren på finansieringsfrågan visar på dålig kunskap och engagemang framför allt om alternativa möjligheter till statsbudgeten. (M) påpekar att om det går att hitta andra finansieringslösningar än via statsbudgeten är man öppen för detta. (C) lyfter fram hybridfinansiering som ett intressant finansieringsalternativ och anser att detta alternativ bör prövas om inte Västlänkspengarna blir tillgängliga.
Bullernivåerna från järnvägen beskrivs i ett av svaren som en sanitär olägenhet som bara blir större. I de flesta svaren påpekas att bullerproblemen blir mindre när den tunga godstrafiken flyttat till nya spår utanför samhällena. Man är medveten om bullrets hälsorisker men förslag till åtgärder för att dämpa dagens bullernivåer är få. I dagsläget hänvisas till Trafikverket för åtgärder.
Järnvägsfrågan är förmodligen Lerums kommuns viktigaste samhällsutbyggnadsfråga på mycket lång tid. Järnvägsföreningen tolkar svaren som att kunskapsnivån och engagemanget i flera partier måste bli betydligt större för att snabbare få till stånd en utbyggnad av projektet “nytt dubbelspår Göteborg – Alingsås”.
 
Björn Stahre
Järnvägsföreningen i Lerum

Lämna ett svar

avatar
  Prenumerera  
Notifiera av
Tidigare Historien

Återerövra demokratin - Jan Jörnmark

Nästa Berättelse

Boken om Hillefors grynkvarn

Senaste artiklarna