/

Debatt: Ansvarslös översiktsplan

Den fortfarande gällande översiktsplanen för Lerums kommun är ÖP 2008 och utgick från förhållandena i början av 2000-talet. Därför är den hopplöst föråldrad och borde ha ersatts långt tidigare. Ett förslag till ny översiktsplan har av kommunfullmäktige lämnats ut på samråd till 12 september. En rimlig övergripande förutsättning borde vara att Lerums kommuns översiktsplan ska hantera de globala hoten mot klimat, biologisk mångfald och naturresurser för att säkra mänsklighetens fortlevnad. Men så är inte alls fallet, eftersom planen innebär fortsatt ohämmad tillväxt och exploatering utan några hänsyn till de nära förestående framtidshoten. Dessa hot har blivit extra tydliga under den gånga sommaren och har bekräftats i senaste rapporten från FN:s klimatkommission IPCC.

Kraftverket Floda

Lerums kommun har goda förutsättningar för en hållbar framtid i balans. Förslaget till översiktsplan innebär istället generellt åtgärder och aktiviteter som skadar klimatet och möjligheterna att bevara den biologiska mångfalden. Förslaget saknar anknytning till den förutsägbara framtiden. Istället baseras planens förslag på extrapolering av den gångna samhällsutveckling som på kort tid leder till klimat-, miljö- och resurskatastrof genom ohämmad tillväxt.

Planförslagets separata hållbarhetsbedömning saknar utgångspunkt i att klimat, biologisk mångfald och naturresurser kräver total omställning av samhället redan inom 10 år. Lerums Naturskyddsförening anser att översiktsplanen i ett globalt perspektiv innebär sabotage av framtiden. Planen ska därför i sin helhet omarbetas.

Kommunen beräknas växa med 14 500 – 23 500 invånare fram till år 2050, dvs med 1-1,5% per år. År 2050 kan kommunen ha 65 000 invånare. Det är ett orimligt mål. Ständig tillväxt är orimlig. Befolkningen i Sverige måste omfördelas från storstadsregionerna till småsamhällen och glesbygd.

Planen saknar utgångspunkt i förhållandet att den globala klimatpåverkan antingen kräver drastiska motåtgärder i samhällsplaneringen redan under de närmaste ca 10 åren eller att radikalt förändrade samhällsförhållanden kommer att påtvingas kommunen långt före år 2050.

Bilanvändningen och transporterna med bil måste minska om klimat- och resursmål ska kunna uppnås. Den föreslagna översiktsplanen förutsätter istället kraftigt ökade transporter med bil, vilket är från resurssynpunkt ohållbart. Förhållandet att dagens bilar med förbränningsmotorer ersätts med eldrift ändrar inte detta förhållande. Bilar, batterier, elproduktion mm är mycket resurskrävande. Oavsett framdrivning kräver bilarna betydande arealer för vägar på landsbygden, gator och parkeringsplatser i tätorterna. En bil står stilla under ca 90% av tiden. Utspridd bebyggelse kräver nya vägsträckor utanför tätorterna och ger ingrepp i områden som tidigare är opåverkade av vägar.

Översiktsplanen redovisar tre nya avfarter från E20. En framtida tvärförbindelse genom kommunen ska byggas mellan Rv40, E20 samt väg 190, och på sikt mot E6 i båda riktningar. Detta ger kraftigt ökad biltrafik, stor landskapspåverkan och är uppenbart orimligt från miljö- och resurssynpunkt.

Förslaget till översiktsplan förespråkar bebyggelse utanför tätorterna, vilket bland annat ger ökade intrång på jordbruksmark och naturmark. Det ger ökat beroendet av bil och biltrafik samt ökat byggande av vägar. Detta trots att utspridd bebyggelse på landsbygden är uppenbart skadligt för miljön som helhet, inte minst med avseende på resurshushållning och klimatpåverkan. Bebyggelse ska istället ske inom planlagda områden i tätorterna och i anslutning till stråk med goda allmänna kommunikationer. Utspridd bebyggelse på landsbygden utan direkt anknytning till brukande av mark ska förhindras. Sådan bebyggelse är resurskrävande och skadar bevarandet av produktiv mark.

Sammanfattningsvis anser Lerums Naturskyddsförening att förslaget till översiktsplan saknar verklighetsförankring och därför måste omarbetas i sin helhet.

Olov Holmstrand
Lerums Naturskyddsförening

2 Comments

 1. Som en skiva som hakat upp sig skriver Olov Holmstrand ytterligare en insändare som likt andra bygger på en regressiv utveckling av vårt samhälle. Debattartikeln är fylld med så mycket subjektiva antaganden och påståenden, vilket vi är vana vid, men som är skadliga om de får ett fotfäste.

  Det globala klimathotet är givetvis något som gäller oss alla, men huruvida det blir värre av en ÖP i Lerum överlåter jag till riktiga experter att avgöra. Men jag tänker inte närmare bemöta Olovs påståenden och personliga tyckande om ÖP under Naturskyddsföreningens våtvarma och skyddande täcke.

  Eftersom nu debattinlägget ändå bygger sina argument på den globala klimatpåverkan kan det vara på sin plats att göra några globala jämförelser.

  Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser.

  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen.

  Koldioxid står alltså för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien. Länderna inom EU har sedan 1970 minskat sina utsläpp av koldioxid med nära 900 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning på 21,3 procent. Sverige har under samma period mer än halverat sin utsläpp per capita.

  Ser man till vilka sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen är det energisektorn, det vill säga produktion av el och värme, som stått för den största ökningen. Det beror på att en stor del av elproduktionen internationellt använder fossila bränslen som kol, gas och olja för att generera elektricitet. Knappt två tredjedelar av världens elproduktion sker idag med fossila bränslen.

  I en jämförelse med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita. För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet.

  Den stora andelen elanvändning, framförallt inom basindustrin, har bidragit till låga utsläpp i många sektorer eftersom elproduktionen är baserad på vatten- och kärnkraft. Dessa ger inte upphov till direkta koldioxidutsläpp. Samma mönster gäller för länder som Schweiz och Frankrike, som i likhet med Sverige har hög andel koldioxidfri elproduktion i sina nationella energisystem.

  Trots alla miljölöften, Parisavtal och löften om att ta ansvar för klimatet satsar kommunistiska Kina stort på ny kolkraft den kommande tioårsperioden.

  En ny rapport avslöjar hur Kina under 2020 byggde tre gånger så mycket kolkraft som resten av världen tillsammans – motsvarande färdigställandet av ett nytt stort kolkraftverk varje vecka.

  Enligt forskningsledaren Karl Hallding vid Stockholm Environment Institute (SEI) går den gigantiska satsningen på kolkraft hand i hand med en landets ökade stålindustri de senaste två decennierna. Om Naturskyddsföreningen på riktigt vill göra klimatnytta så finns det stora möjligheter att skriva debattartiklar i t.ex China Daily.

  Med detta sagt finns det ingen anledning att sitta still i båten, Sverige har varit och är ett föregångsland avseende minskning av koldioxidutsläpp per person, ton. 1970 släppte svensken ut närmare 12, nu ligger den nivån på strax över 4 ton. Detta var möjligt tack vare minskat beroende av fossila bränslen och möjligjordes av utbyggda älvar och kärnkraft som producerar fossilfri energi.

  Om Naturskyddsföreningens fått bestämma hade varken älvarnas utbyggnad eller kärnkraften utvecklats och Sverige hade blivit ett av Europas fattigaste länder.

  Tyvärr driver Naturskyddsföreningen en regressiv politik där människor skall tryckas ihop på små ytor och slussas med smittspridande kollektivtrafik. Tror faktiskt att både Stalin och Mao gillat er bakåtsträvande politik.

  Grön på riktigt!

 2. Vaddå skadar klimatet? Klimatet är vad det är och människans påverkan är mikroskopisk eller ingen.

  CO2 ökar om haven blir varmare, genom avgasning. Den ökade CO2-halten har givit större skördar.

  CO2 är livets gas!

  Koldioxidhypotesen har falsifierats så många gånger. Ändå säger den trippeldiagnosticerad tonåringen och Rockström och andra att vi har 10 år på oss. Hela tiden 10 år och sedan 30-40 år tillbaka.

  Så Olle! Läs på. Lyssna på Lennart Bengtsson och Elsa Widding. Sedan kan du ägan dig åt annat än dessa irrläror om klimatet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Sign up - musik med tecken!

Nästa Berättelse

En dåre utanför fiskaffären

Senaste artiklarna