Pressmeddelande: Lerum Energi förbereder mottagningsstation för att säkra elförsörjningen

Lerum Energi har fått bygglov och startbesked för att bygga en ny mottagningsstation för el i Häcksjöområdet (Aspenäs 2:830) i norra Lerums tätort. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Lerum Energi påbörjar projektet denna vecka.

  • Det handlar ytterst om att säkra elförsörjningen i Lerums tätort kommun. Det råder redan idag kapacitetsbrist. Vi kan inte vänta in en eventuell överklagan och framtida dom, det kan ta ytterligare år, säger vd Mats Jakobsson.

Lerum Energi har utvärderat länsstyrelsens beslut om att avslå sakägares överklagan för bygglov för ny mottagningsstation i Häcksjöområdet och konstaterat att begäran om inhibering avslagits i alla instanser. Länsstyrelsens beslut meddelades den 28 augusti 2019.

Den yttersta konsekvensen av att påbörja projektet trots att överklagandeprocessen kanske inte är färdig är att stationen monteras ned och platsen återställs.

Konsekvenserna av att inte påbörja projektet nu är:

  1. Kapacitetsbrist i Lerums tätort inom en nära framtid.
  2. Större sårbarhet vid driftstörningar
  3. Lerum Energi tvingas till investeringar i elnätet som inte är nödvändiga när den nya mottagningsstationen är i drift.

Bakgrund
2010 tog Lerum Energis styrelse beslut om att etablera ytterligare en mottagningsstation. Lerum Energi fick bygglov av Miljö- och byggnadsnämnden i Lerum för en ny mottagningsstation på fastighet Aspenäs 2:830 hösten 2018. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, men avslogs av länsstyrelsen i 28xx augusti september 2019 av följande skäl:

  • Ingrepp i naturmiljön? Inverkan på naturmiljön får anses begränsad då den aktuella platsen redan är påverkad genom befintliga kraftledningar.
  • Magnetfält? Så låga värden att det inte utgör en olägenhet.
  • Buller? Bullernivån från mottagningsstationen kommer inte att överstiga 34 dB, 100 meter från platsen.
  • Jäv avseende hantering av bygglovsärendet? De omständigheter som klagandena anfört i jävsfrågan är inte sådana som kan anses rubba förtroendet till kommunens opartiskhet.
  • Strider mot plan? Länsstyrelsen instämmer i miljö- och byggnadsnämndens bedömning att typen av anläggning som aktuell ansökan avser inte strider mot översiktsplanen.
  • Informerat? Nämnden får anses ha fullgjort sin kommuniceringsskyldighet i enlighet med 9 kap. 25 § PBL genom att kungöra bygglovsansökan i Lerums tidning.

– Det är som länsstyrelsen påpekar i sin dom; det allmänna intresset av att genomföra åtgärden väger tyngre än de i överklagandet anförda enskilda intressena. Lerum Energi måste arbeta för att säkerställa elförsörjningen i kommunen. Kommuninvånarna är värda en trygg och effektiv elförsörjning, avslutar Mats Jakobsson.

Varför i Häcksjöområdet?
Det finns olika krav på platsen där mottagningsstation bör ligga. Dels närheten till Vattenfalls 130kV-nät som idag går igenom Häcksjöområdet. Platsen behöver vara nära Lerum Energis befintliga 20kV-nät. Den ska under byggnationen vara tillgänglig för tunga transporter, harmonisera med översiktsplanen och platsen ska inte vara klassad som skyddad med hänsyn till miljö, kultur och friluftsliv enligt kommunen eller länsstyrelsen. Fastigheten, Aspenäs 2:830, i Häcksjöområdet uppfyller alla dessa krav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Statsministern besökte Garveriet i Floda

Nästa Berättelse

Besparingar i demensvården

Senaste artiklarna

Året som gått

Ett i många delar gott år trots pandemin. Bagges Torg har upplevt