Pressmeddelande: Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 maj 2018

Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering
Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till överenskommelse o fastighetsreglering avseende del av fastigheten Hallsås 2:49 till Lerums kommuns fastighet Hallsås 17:1.
Lerums kommun har tagit fram en detaljplan mellan Stamsjövägen och Alebäcken där Derome Hus AB är exploatör. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28. För att genomföra detaljplanen behöver kommunen lösa in den mark som enligt detaljplanen är allmän platsmark och som ska skötas av Lerums kommun. En överenskommelse om fastighetsreglering har tagits fram med fastighetsägaren till fastigheten Hallsås 2:49 som ett led i åtkomst av den allmänna platsmarken i detaljplanen. I överenskommelsen ingår även mark som inte är med i detaljplanen men som kommunen behöver tillgång till för att genomföra detaljplanen.
Ny- och ombyggnad av Lekstorpskolan
Kommunstyrelsen beslutade att ianspråkta medel för att snarast starta ny- och ombyggnaden av Lekstorpskolan. Lekstorpsskolan är en förskole till årskurs 9 skola där elevantalet förutsätts öka från nuvarande ca 330 till ca 500 elever. Förstudien har hittat lösningar som eliminerar evakueringsbehov och kostnader för paviljonger samtidigt som man på relativt begränsad yta löst framtidens behov. I detta ingår att rusta skolan till moderna ventilations och uppvärmningslösningar som bidrar till minskad energi och miljöpåverkan, förbättra utemiljön och bygga ut kökskapaciteten. Verksamheten har identifierat att slöjd och hemkunskap totalt i Gråbo inte har tillräcklig kapacitet med ökat antal elever. Förstudien har även tagit med detta för att ur kommunperspektiv spara kostnader relaterat till utbyggnader på andra platser genom att skapa efterfrågade specialsalar för hemkunskap och slöjd på Lekstorpskolan.
Samråd om detaljplan för Floda 20:239 och del av Floda 3:17 (Floda Novahallen)
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplaneförslag för Floda 20:239 och del av Floda 3:17 (Floda Nova-hallen). Planförslaget innebär att gällande detaljplan ersätts med ny inom begränsad del, omfattande ett område för idrottsändamål där Floda Nova-hallen redan finns etablerad. Inom planområdet omfördelas byggrätten. Vidare överförs del av kvartersmarken, öster om befintlig hall, till natur, tillgänglig för allmänheten. Förslaget bedöms bl.a. positivt för den i öster befintliga bostadsbebyggelsen. Kommunen har i en inledande, preliminär lämplighetsprövning bedömt att läget är strategiskt då idrottsverksamhet redan finns etablerad och tillkomsten av ytterligare lokaler för idrott är positivt i ett folkhälsoperspektiv, samt tillför Floda tätort kvaliteter. Sektor samhällsbyggnad bedömer att förslaget är förenligt med GR:s strukturbild för regionen och kommunens mål om förtätning med avseende på bostäder och verksamheter i kommunens tätorter. Utveckling av idrottsverksamhet i ett kollektivtrafiknära läge, där befintlig infrastruktur kan nyttjas, är förenligt med kommunens hållbarhetsvision.
Arrendeavtal på Almekärr 3:40 (Aspen Camping)
Kommunstyrelsen beslutade att säga upp arrendeavtalet för campingändamål mellan Lerums kommun och Aspen Camping AB, på fastigheten Lerum Almekärr 3:40. Kommunstyrelsen beslutade att genom ett öppet annonserat förfarande ge möjlighet för hela marknaden att visa sitt intresse för att utveckla campingverksamheten på Almekärr 3:40.
Lerums kommun tecknade år 1994 ett arrendeavtal för campingändamål med Aspen Camping AB på fastigheten Almekärr 3:40. Avtalet löper ut 30 juni 2019 och måste sägas upp ett år innan det löper ut. I samband med att arrendet löper ut finns möjlighet att bjuda in marknadens aktörer för att undersöka vem som är bäst lämpad att utveckla campingverksamheten i den riktning som Kommunstyrelsen önskar. Förvaltningen fick i uppdrag att ha dialog med arbetsutskottet angående campingens framtida inriktning.
Yttrande över järnvägsplan vändspår Floda / Lerum
Kommunstyrelsen beslutade att anta yttrandet över järnvägsplan TRV 2017/43687 som sitt eget. Trafikverket genomför en serie med åtgärder på Västra stambanan, sträckan Göteborg-Skövde, för att  ge ökad kapacitet och robusthet på järnvägen. Projektet Vändspår Floda/Lerum omfattar några av dessa åtgärder och arbete med järnvägsplan pågår. Syftet med projektet är, förutom att bidra till ökad kapacitet och robusthet, att möjliggöra ökad regional- och pendeltågstrafik samt att ge resenärer god tillgänglighet till stationer och plattformar. Under det inledande arbetet med järnvägsplanen har konstaterats att ökad kapacitet kan uppnås utan att vända några pendeltåg i Lerums kommun. Önskvärd ökad kapacitet och robusthet kan uppnås genom andra åtgärder. Utbyggnad av vändspår är därför inte längre aktuellt, men möjlighet att vända tåg i samband med störningar är en fördel.
Handlingsplan för besöksnäringen 2018-2022
Kommunstyrelsen beslutade att besöksnäringsfrågorna inom näringslivsstrategin förtydligas genom en strategisk handlingsplan för hur vi bemöter, stödjer och utvecklar besöksnäringen och dess aktörer i vår kommun under 2018-2022. Kommunstyrelsens beslutade att kommunens turistbyrå på Nääs Slottsområde får ett fortsatt uppdrag fram till 2022 samt ett höjt bidrag från nuvarande 150 000 kronor per år till 300 000 kronor per år fr.o.m. 2018.
Godkännande av ny förbundsordning för Tolkförmedlingen väst
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna den nya förbundsordningen för kommunalförbundet Tolkförmedlingen väst. Lerums kommun är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedlingen väst. Förbundet bedriver tolkförmedling och översättningsservice för sina medlemmars räkning. För närvarande har förbundet 28 medlemmar. 12 nya kommuner har ansökt om medlemskap. Tolkförmedlingen har tagit fram ett förslag till ny förbundsordning. Den nya förbundsordningen innehåller skrivelser om de nya medlemmarna och en möjlighet för direktionen att inrätta nya organ. Dessutom har förbundsordningen anpassats efter den nya kommunallagen. Samverkansavtal för inrättande av gemensamt dataskyddsombud samt utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat samverkansavtal mellan Lerum kommun, Härryda kommun, Partille kommun, Öckerö kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) avseende gemensamt dataskyddsombud. Finansiering sker 2018 genom kommunstyrelsens reserv. Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen innehåller unionsgemensamma bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Av förordningen framgår bland annat att offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Inför ikraftträdandet av förordningen har Partille kommun, Lerum kommun, Härryda kommun, Öckerö kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund sökt samverkan i frågan om dataskyddsombud. Arbetet har resulterat i en gemensamrekrytering av ett dataskyddsombud som ska arbeta åt kommunerna och kommunalförbundet. För att reglera samverkan  har förvaltningen tillsammans med de övriga kommunerna och kommunalförbundet tagit fram ett förslag till samverkansavtal.
Delägarskap i Flodagarveriet Fastigheter AB
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lerums kommun förvärvar 10 procent av aktierna och blir delägare i Flodagarveriet Fastigheter AB. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering sker ur kommunens likvida medel.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att innan ägaravtal ingås med Flodagarveriet Fastigheter AB skall aktieägaravtal upprättas och underställas kommunfullmäktige för beslut.
”Den utveckling som nu sker i Floda när det gäller byggnation, engagemang och innovativ hållbarhet är oerhört positivt. Det tidigare och pågående arbetet som kommunen tillsammans har med näringsliv, fastighetsägare för att stärka Flodas identitet är ett lyckat koncept. Att tillsammans då även vara en del i Garveriets uppbyggnad ser vi som en naturlig del i utvecklingen mot ett än mer hållbart Floda. Konceptet bygger på kreativa mötesplatser, kunskapsutveckling, närproducerad hållbar matproduktion som helt ligger helt i linje med kommunens vision -att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Nu ser vi fram emot uppbyggnaden av Flodas nya mötesportal Garveriet, som en betydelsefull del av att skapa ett hållbart samhälle med fokus på mat”, säger majoritetens fyra kommunalråd Dennis Jeryd (S), Rutger Fridholm (Mp), Lill Jansson (L) samt Eva Andersson (C)
Idrotts- och fritidsstrategi
Kommunstyrelsen beslutade att ge arbetsutskottet i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram en idrotts- och fritidsstrategi för Lerums kommun. Strategin ska tas fram i samverkan med representanter från de lokala idrotts- och fritidsföreningarna.
“Både föreningarna och kommunen tjänar på en tydlig strategi för framtiden och att ha en långsiktig plan för framtida satsningar på idrottsanläggningar. För föreningarnas del underlättar det planeringen av den egna verksamheter och för kommunens del betyder det en möjlighet att långsiktigt planera för de ekonomiska investeringarna. När det gäller den här typen av frågor är det bra att hitta breda politiska överenskommelser, som är stabila över tid. Det skapar trygghet och framförhållning för föreningarna. Vi är väldigt glada över de föreningar vi har i vår kommun, de gör en fantastisk insats för inte minst barn och ungdomar”, säger Lill Jansson (L).
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Kommunen blir delägare i Garveriet

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Finloppis i Lerum på lördag

Senaste artiklarna

Dagens ros

Tack till alla, som bidrog till ett lyckat firande av Rädda Barnen 50