Pressmeddelande: Kommunstyrelsen 2018-06-13

Ställningstagande för åtgärdsvalsstudie för väg 523, Härskogsvägen
Under 2017 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för delar av Härskogsvägen i Lerums och Härryda kommun. Åtgärdsvalsstudien fokuserade på mindre åtgärder som kan genomföras som trimningsåtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade om följande ställningstagande:
 Differentierad hastighet
 Omkörningsförbud på delar av sträckan
 Kurvrätning
 Höja klassen för vägunderhåll vintertid
 Siktröjning vid Lilla Härsjövägen
 Fickor som gör det möjligt att släppa förbi bakomvarande trafik
 Förbjuda trafik med farligt gods
 Anlägga en GC-väg
Tillskriva Länsstyrelsen om att på väg 523 Härskogsvägen
Kommunstyrelsen beslutade att tillskriva Länsstyrelsen om att på väg 523 Härskogsvägen:
 Förbjuda trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn, gäller tung lastbil
 Förbjuda trafik med fordon lastade med farligt gods
 Begränsa hastigheten till 50 kilometer i timmen, på del av sträckan.
Upphandling gällande ett samverkansavtal för ny- och ombyggnad av Lekstorpsskolan
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad i samverkan gällande ny- och ombyggnad av Lekstorpsskolan inom Lerums kommun till sektor samhällsbyggnad.
Ökad budget för projektet ombyggnation av lokaler av kommunhus 1 och 2
Kommunstyrelsen beslutade att öka budgeten för ombyggnation av kommunhus 1 och 2. Hela kommunhus 2 har haft problem med inomhusklimatet under en längre period. Efter kommunstyrelsens beslut att åtgärda lokalerna upphandlades en entreprenör för arbetet. Kort efter arbetet startades framkom behov av utökade åtgärder enligt följande:
 Beställning av ombyggnad i plan 3
 Uppdaterade krav på brand plan 1 och 2
 Förlängning av evakueringarna
 Ombyggnation av ventilation i butiksplan
 Förlängning av fläktaggregat
 Flytt av etablering
Markanvisningsavtal för del av fastigheten Hede 2:3, förlängning
Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till markanvisningsavtal med Johansson & Rehn Byggnads AB för del av fastigheten Hede 2:3.  Johansson & Rehn erhöll våren 2009 positivt planbesked för del av fastigheten Hede 2:3. Förvaltningen har upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Johansson & Rehn Byggnads AB och Lerums kommun. Markanvisningen ger exploatören rätt att under en viss tid och på vissa givna villkor förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförande av bostadsbebyggelse inom området som kommunen äger. Området delas in i två etapper och intentionen är att området till stor del ska bebyggas med hyresrätter.  Markanvisningsavtalet har gått ut och parterna önskar förlänga avtalet ytterligare två år.
Försäljning av del av fastighet Tollestorp 6:6
Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och LMA fastighets AB, avseende försäljning av del av fastigheten Tollestorp 6:6 om ca 3500 kvm i Stenkullen. Fastigheten är detaljplanelagd med ändamål industri inom detaljplan LD 156. Som en del i ett förlikningsärende mellan Lerums kommun och Lerum Mark och Anläggning AB (hädanefter LMA) erbjöds LMA att köpa området för att kunna flytta sin befintliga verksamhet som idag är lokaliserad på fastigheten Almekärr 3:48.
Mottagande av gåva från Swedish taco
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna mottagande av gåva från Swedish taco.
En av måltidsservice kockar kom på 2:a plats i tävlingen Arlas Guldko, kategori Bästa Matglädjeförskola. Med anledning av detta vill företaget Swedish taco komma till förskolan Rösekullen, där kocken arbetar, och bjuda alla barn på lunch för att gratulera till den fina placeringen. Swedish taco är ett food truck catering-företag i Tollered. Gåvan uppfyller Lerums kommuns policy för sponsring, gåvor och donationer och ges utan krav på motprestation.
Ekonomisk månadsuppföljning, maj 2018
Kommunen bedömer i nuläget ett överskott om 45,4 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse med 2,6 miljoner kronor mot budget. Negativ prognosavvikelse återfinns i första hand inom Sektor stöd och omsorg och Sektor lärande. Avvikelsen beror på fler barn och elever inom lärande samt ökat antal ärenden inom stöd och omsorg, vilket delvis vägs upp av högre skatte- och statsbidrag än budgeterat för kommunen. Samtliga sektorers prognoser är oförändrade jämfört med april.
Förlängning av hyresavtal för fastighet Ekollonvägen 2 avseende bostäder till nyanlända
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga hyresavtal gällande fastigheten på Ekollonvägen 2 (Almekärr 3:342) för hyresperioden den 15 november 2018 till och med den 14 november 2021.
Lerums kommun ska under 2016, 2017 samt 2018 ta emot 474 personer enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Under 2019 väntas detta antal personer vara ca 100. Siffrorna för 2020 samt 2021 är än så länge osäkra med prognosen pekar åt en liknande siffra som för 2019. Idag finns det fyra fastigheter i kommunen för en temporär bostadslösning, varav Ekollonvägen 2 är en, vilket idag innefattar runt 110 personer (maj 2018). Genom att sluta avtal om fortsatt inhyrning av fastigheten på Ekollonvägen 2 kan kommunen fortsättningsvis erbjuda ett temporärt boende tills en permanent lösning är på plats samt ta emot i enlighet med det angivna kommuntalet. Beslutsförslaget innebär att avtal undertecknas för fastigheten på Ekollonvägen med en hyresnivå 2 850 000 kr per år.
Intraprenad inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med att införa en intraprenadverksamhet i någon av kommunens SÄBO med införande under 2019.
”Intraprenad är en alternativ driftsform som innebär att medarbetare på ett äldreboende själv får ökade befogenheter och ansvar för sin ekonomi, investeringar och arbetssätt. Detta kortar beslutsvägar och stimulerar medarbetare till att själva vara med att skapa en god arbetsmiljö och en bra verksamhet. Själv syftet är att det som är bra för medarbetarna också blir bra för våra äldre”, säger Eva Andersson (C).
Reviderade antagningsregler och målgrupp inom Kulturskolan
Kommunstyrelsens beslutade att anta Kulturskolans reviderade antagningsregler. Regelverk och målgrupp 6-20 år: Ansökan sker löpande under året via webben och kan endast ske ett år innan eleven uppnått rätt ålder för respektive ämne. Man kan endast tacka nej till erbjuden plats två gånger. Därefter avslutas köplaceringen. Eleven har rätt att prova en lektion innan debiteringskravet inträder. Eleven får studera på Kulturskolan till och med den termin då eleven fyller 20 år.
Yttrande angående Inriktningsbeslut för Åtgärdsvalsstudier och utredningar 2019
Lerums kommun har fått en förfrågan via GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) att yttra sig om ”Inriktningsbeslut för åtgärdsvalsstudier och utredningar 2019.”
Kommunstyrelsen beslutade om följande synpunkter gällande inriktningsbeslutet: En ÅVS för E20 centrala Lerum bör finnas med i inriktningsbeslutet och genomföras med start 2019.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Öppet brev till partierna om järnvägen

Nästa Berättelse

Fotboll på stor-TV den 23 juni på Flodala IP

Senaste artiklarna

Standard miniatyr

Intressanta Covid19-länkar

Corona i statistiken Great Barringtondeklarationen Folkhälsomyndigheten Västra Götalandsregionen Covid19 i svensk intensivvård