Mål: Fyra spår 2030
Järnväg

Mål: Fyra spår 2030

Mål: Fyra spår 2030
Järnväg

Järnvägsföreningen i Lerum höll sitt årsmöte i Equmeniakyrkan torsdagen den 21 februari.
Vid årsmötet medverkade bl.a Bengt Rydhed, stf regional direktör Trafikverket, Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde tillika ordförande i Västra Stambanegruppen, Max Falk, strategiansvarig för infrastrukturfrågor i Västra Götalandsregionen samt Elver Jonsson från Alingsås. Sammanlagt knappt 40 personer bevistade årsmötet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar innebar bl.a omval av styrelsen med Björn Stahre, ordförande, Lennart Wassenius, vice ordförande, Sven Borei, sekreterare, Wolfgang Tistrand, kassör samt Karin Poulsen, Bengt Bohlin, Leif Schjött, Margareta Tistrand, Christer Gellerman och Andreas Palmnäs. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes.
Av föredragningarna framgick att föreningen under innevarande år fortsätter sitt arbete för att få järnvägen Göteborg – Alingsås utbyggd till fyra spår med målet att projektet skall in i Trafikverkets långtidsplan 2022 – 2033. Det sker bl.a annat genom annonsering i fackpressen samt medverkan i järnvägsutställningen på Elmia till hösten. Föreningen kommer under året att främst arbeta med frågan om medfinansiering av järnvägsutbyggnaden.
Bengt Rydhed redovisade Trafikverkets planer för bl.a Västra Stambanan. Trafikverket kommer att förbereda planeringen av Västra Stambanan Göteborg – Alingsås med syfte att få projektet prövat till långtidsplanen 2022 – 2033. Rydhed underströk behovet av kapacitetsförstärkning på Stambanan. Antalet tåg på sträckan Göteborg – Alingsås beräknas öka med 50 % mellan 2012 – 2030. Inte minst av godstrafiken står för en stor del av ökningen. Göteborgs hamn transporterar numera 60% av sitt gods till/från hamnen på järnväg. Rydhed menade att en utbyggnad av sträckan Göteborg – Alingsås troligen får göras i etapper. En etapp måste vara minst 15 km lång. Rydhed såg Göteborg – Floda och Floda – Alingsås som möjliga etapper.
Lennart Wassenius presenterade i sin föredragning Västra Stambanegruppen som är ett kommunalt samarbete som omfattar samtliga kommuner mellan Partille – Södertälje. I Stambanegruppen har man har man enhälligt slutit upp bakom kraven på en snar utbyggnad av sträckan Göteborg – Alingsås. Wassenius pekade på att totalt 38 kapacitetskonflikter registrerats på hela det svenska järnvägsnätet. Av dessa fanns 32 på Västra Stambanan varav 28 på sträckan Göteborg – Alingsås. Målbilden för etappen Göteborg – Alingsås är en utbyggnad till fyra spår och att denna skall vara klar 2030. Detta ger bl.a 2 tim 30 min restid Göteborg – Stockholm samt 15 min pendeltrafik. Den samhällsekonomiska lönsamheten är mycket stor främst genom rakare och kortare bansträckning och avsevärt kortare restider.
Katarina Jonsson avslutade föredragningarna med ett kraftfullt inlägg om nödvändigheten av enighet mellan kommunerna. Först vid fullständig enighet kan man räkna med att projektet får statliga medel att genomförs.
Vid efterföljande paneldiskussion framhöll Max Falk att i regionen är höghastighetsprojektet Göteborg – Borås högst prioriterat. Därefter följer utbyggnaden av Västra Stambanan Göteborg – Alingsås och på tredje plats Göteborg – Oslo.
Text: Björn Stahre
Länk: Yttrande till Trafikverket

Lämna ett svar

avatar
  Prenumerera  
Notifiera av
Mål: Fyra spår 2030
Tidigare Historien

Pressgrannar: Henrik Ripa i GT

Mål: Fyra spår 2030
Nästa Berättelse

Hot mot media

Senast från och med den Nyheter

Mål: Fyra spår 2030

Kommunen lyssnar

Efter det att grusgropen spärrades med stora stenar har Gråborundan inte kunnat