////

Granskningen av Fronts fakturor

Revisionsfirma Ernst & Young (E&Y) redovisar granskningen av advokatbyrån Fronts fakturor för kommunstyrelsen i Lerums kommun. Granskningen, som beställdes i våras, avser ett urval på 35 fakturor med tonvikt på hösten 2017. I den så kallade Systemteknikaffären utfärdades sammanlagt 52 fakturor. Länk till rapporten.

Lerums kommunen beställde utredningen då det framkommit uppgifter i media, bland annat Lerums Nyheter och Göteborgs-Posten om att Front Advokater fakturerat kommunen i strid med ramavtalet.

E&Y har sammanfattat anklagelserna enligt nedan:

 • Att fakturorna saknar information som enligt ramavtalet ska framgå av fakturorna, såsom utfört arbete, vem som utfört arbetet och nedlagd tid.
 • Att advokatbyrån debiterat fel timpriser.
 • Att advokatbyrån debiterat för tid utöver faktiskt nedlagd tid (överdebitering av nedlagd tid).
 • Att timpriser som debiterats för anlitade underleverantörer inte varit förenliga med ramavtalet.
 • Att medarbetare som utfört arbete i uppdrag för kommunen inte haft enligt ramavtalen föreskriven kompetens.

”I vår utredning har vi gjort iakttagelser som bekräftar riktigheten i anklagelserna”, skriver E&Y. Vidare skriver de att granskningen inte omfattar ”några bedömningar av skäligheten av nedlagd tid per åtgärd utförd av Front. Inte heller har granskningen omfattat någon bedömning av kvaliteten på det utförda arbetet”.

Front vägrar redovisa
”Vi har inte kunnat ta del av något tidredovisningsunderlag från Front. Kommunen har efterfrågat underlaget men inte erhållit det. Front har hänvisat till att de inte har någon skyldighet att lämna ut materialet och att det utgör internt arbetsmaterial.”

Lerums kommun har dålig koll
”Hur många avrop och hur många ärenden som totalt hanterats av Front under perioden är för oss okänt eftersom Kommunen saknar en sammanhållen och fullständig förteckning över genomförda avrop och vad dessa avsett. Inte heller av mottaget utdrag ur Kommunens bokföring framgår det ärendenummer/projektnummer eller annan uppgift som gör att det går att se hur många ärenden Front bistått Kommunen i, eller vilka fakturor som hör till samma ärende. ”
”Kommunens arbete med avrop från ramavtalen eller inköp i övrigt har inte varit föremål för granskning i och för sig. Däremot kan beställningsförfarandet ha haft betydelse för Fronts utformning av fakturorna till Kommunen.”

Beställningarna inte redovisade
”Vi har under vår granskning noterat att avrop och beställningar av juridiska tjänster från Front skett genom e-post direkt från den person hos Kommunen som vill engagera advokatbyrån, genom telefonsamtal, i samband med fysiska möten, och genom Kommunens inköpssystem, Proceedo.”

”Följden av ovanstående brister är att uppföljning, spårbarhet och bedömning av mottagna fakturor försvåras. I de fall beräkningsgrund saknas medför det att det inte går att verifiera att det totala fakturabeloppet beräknats korrekt och motsvarar det arbete som anges ha utförts. Detsamma gäller i de fall art och omfattning av utfört uppdrag inte tydligt framgår. ”

”Iakttagelsen att 90 % av fakturorna saknar hänvisning till ordernummer kan förklaras av Kommunens beställningsförfarande och att något ordernummer inte funnits att tillgå. I de fall Kommunens beställning skett genom Proceedo innehåller nämligen fakturorna från Front hänvisning till ordernummer.”

Fakturor avropade på äldre ramavtal
I det äldre ramavtalet finns inga krav på utformningen av fakturorna annat än att fakturan ska innehålla uppgifter enligt beställarens önskemål. ”Sådana önskemål kan antas beskrivas i ett underavtal för det specifika ärendet eller uppdraget. Vi har frågat Kommunen om det finns ett sådant avtal att ta del av för vår granskning. Vi har dock inte erhållit något sådant”.

Fakturor för arbeten som inte omfattas av något ramavtal
”De resterade 3 fakturorna i urvalet avser uppdrag som inte avropats på något ramavtal eftersom något ramavtal för det aktuella rättsområdet inte fanns vid tidpunkten. För dessa avtal saknas således uttalade krav på fakturornas utformning, deltagande juristers kompetens, och prissättningen utöver vad som följer av god advokatsed och tillämplig lagstiftning.”

Tillfället gör tjuven
Lerums kommun har underlåtit att ställa krav på fakturornas utformning. Trots att fakturorna varit undermåliga har de godkänts och attesterat. Inte heller har kommunen dokumenterat beställningar och instruktioner, vilket gör att det inte är möjligt att bedöma skäligheten i fakturerad tid per åtgärd eller kvaliteten på det utförda arbetet.

Varför har inte kommunrevisionen agerat?
Floda Nyheter rapporterade tidigt om de höga advokatkostnaderna och att fakturorna var undermåliga. I september 2017 ställdes krav på att kommunrevisionen skulle agera. Först våren 2020, efter Lerums Nyheters och Göteborgs-Postens rapportering om advokatbyrån Fronts fakturering, agerad kommunstyrelsen. Däremot fortfarande inget agerande från kommunrevisionen.

För sent!
Lerums kommun har inte ställt krav på hur fakturorna skulle utformas, uppdragsbeställningar saknar dokumentation och fakturor har inte ifrågasatts utan betalats. Det innebär att kommunens chanser att få tillbaka pengar från Front Advokater är minimala. Dålig organisation och dåliga rutiner har kostat kommuninvånarna många miljoner kronor.

Text: Lennart Lauenstein

 

 

8 Comments

 1. Ok
  Lerums kommun har inte har fler anställda än motsvarande kommuner vilket inte var min uppfattning om kommunen. Du har ju visat att huvuddelen av de anställda finns inom vård och omsorg och där är det hårt tryck på personalen.
  Jag hade den uppfattningen att det fanns många anställda som hade tid att arbeta med icke prioriterade frågor som exempelvis Växtrum och där fanns det luft i systemet.

 2. God kväll Martin

  Du skriver att hemligheten är att privatisera kommunal verksamhet. Du skriver också att ibland har det blivit dyrare. Dessutom är det ju några som skall tjäna pengar på ägandet.

  Jag har nästan i hela min yrkesverksamma karriär arbetat inom Göteborgs kommun på olika befattningar började som “pinnpojk” slutade som informationschef för all planering i staden.

  Har sett att det funnits mycket “luft” i många verksamheter men har alltid kunnat konstatera att det alltid berott på dåliga chefer eller att de haft otydliga direktiv uppifrån sina politiker. De har helt enkelt inte kunnat motivera för sina underställda varför de är på jobbet.

  Jag tror att vi måste hitta nya modeller som alternativ till att privatisera. Exempelvis vi låta olika enheter bli både självstyrande och delägare i sin verksamhet. Kommunen kan göra en “upphandling” vad som skall göras och så lämnar enheten ett pris. Kommunen servar med det administrativa och det praktiska som har med ekonomi att göra.

  Detta är en tanke som borde diskuteras vidare oss moderater emellan, där man istället för att vara anställd blir egenföretagare

  • God kväll Kristian,

   Nja, det var nog din tolkning, jag förklarar varför Lerum har fler anställda än Solna och Täby och varför det är som att jämföra äpplen med päron. Det är naturligtvis så att de har en lika omfattande verksamhet för sina medborgare som vi har, men antalet kommunalt anställd i t.ex skola vård och omsorg syns ju inte i deras statistik, men det är minst lika många som jobbar i dessa ssektorer och det kostar lika mycket, ibland mer. Eftersom 75% av de anställda arbetar just i dessa områden så är det inte mitt intryck att det är mycket luft där. Måhända det finns några verksamheter som dras med en viss övertalighet.
   Jag håller med om att man kan titta på andra alternativ till privatisering, intraprenad på Särskilda Boenden kan vara ett sådant alternativ. Nu är det ju ett problem med att kommunen kan inte upphandla verksamheter av sig själv, det är inget Lerums kommun styr över. Oavsett blir Lerums kommun arbetsgivare och personalen räknas som tidigare. Så det enda som möjligtvis kan ändra antalet anställda är att låta privata aktörer ta över. Annars kommer vi inte ned på Solna och Täbys nivåer, som var det du jämförde med.

   Hoppas att du förstår att större delen av Sveriges 290 kommuner har ett likvärdigt förhållningssätt och andel anställda i förhållande till folkmängden som Lerum.

   För det var ju det diskussionen handlade om, eller hur?

   Med vänliga hälsningar

   Martin Abenius

  • God kväll Kristian,

   Det är ju ingen hemlighet att om man outsourcar sin personal blir verksamhetens “headcount” lägre. Det hela blir ju en lek med siffror ty uppdraget att främja välfärden finns ju kvar, oavsett vem som är arbetsgivare för de som skall utföra jobbet. Det jag vänder mig emot är att du påstår att Lerum har skyhögt antal kommunalt anställda över motsvarande kommuner i Sverige. Jag presenterade uppgifter att det inte stämmer, och att din jämförelse är som att jämföra äpplen med päron. Faktum är att det är exakt 234 (av 290) kommuner som har fler anställda än Lerum i förhållande till invånarantal. I VGR är det endast 4 kommuner som har ett lägre procenttal, faktiskt mindre än 0,5% skillnad.

   Men det finns all anledning att titta på olika modeller för att öka värdeskapandet, ett exempel är t.ex intraprenad på äldreboenden där de anställda får en större frihet att styra över arbetstider, och arbetsmetoder. Det fungerar väldigt bra i Ale kommun. Men det ger ju inte färre antal anställda. Och jag är ganska övertygad över att anställda i stöd, vård, omsorg, teknik m.fl inte upplever att de har luft i systemet, tvärtom känner de nog att de stundtals är underbemannade.

   Men som sagt din uppgift att det är skyhögt över motsvarande kommuner i Sverige är ju direkt fel, och det skulle jag gärna att du kommenterade.

   Med vänliga hälsningar,

   Martin Abenius

 3. Bäste Martin

  Täby har 3,8 % kommunanställda av sitt invånarantal och Nacka 3,3 %. Bägge är förortskommuner, Lerums 7,6 % är mer än dubbelt så högt så visst finns det en förbättringspotential som skulle ses över.

  Jag tillönskar dig en God jul och ett Gott Nytt 2021.

  Kristian Pedersen

  • Bäste Kristian,

   Att jämföra Lerums kommun med Stockholms-kommunerna Täby och Solna, det är som att jämföra äpplen med päron. Låt oss först säga att Täby och Solna är två välskötta och moderatstyrda kommuner som vi moderater är mycket stolta över att förknippas med. Vi Lerumsmoderater jämför gärna Lerum med Täby eller Solna. När det exempelvis kommer till näringslivsfrågor vet vi att Solna Stad troligtvis är Sveriges bästa kommun att driva företag i. Det är en position som vi vill att Lerums kommun ska ta på sikt.

   När det kommer till antalet anställda i kommunen vilseleder du läsaren rejält när du jämför Lerum med Täby och Solna. Låt oss först redovisa att 75% av alla anställda i Lerums kommun jobbar inom vård, omsorg, skola och barnomsorg, 10% arbetar med tekniska frågor så som renhållning, vatten- och avlopp och så vidare. Resterande anställda arbetar med kultur och fritid, administration och någon form av ledarskap. Dessa ser bland annat till att betala ut löner till kommunens undersköterskor och lärare, bemannar våra bibliotek och säkerställer att vi har en så god kommunikation som möjligt med våra invånare. För den som är intresserade så finns alla dessa siffror i en öppen databas.

   Men hur kan då Solna och Täby klara av att upprätthålla sin välfärd med så få anställda som du nämner? Svaret är enkelt. De har lagt en stor andel av kärnverksamheten på entreprenad eller i samverkan med t.ex Stockholms stad. På så sätt kan deras kommuner hålla nere antalet kommunanställda. Kostnaderna har de dock fortfarande kvar. Ibland är de till och med högre.

   Om det finns en politisk majoritet att lägga nästan all kommunal kärnverksamhet hos privata aktörer, javisst då kan vi säkert komma ned i samma tal som Täby och Solna. Men innan vi kan nå dit så är det väl ändå rimligare att jämföra nyckeltal med de verksamheter som är jämförbara? Och då visade det ju sig att vi faktiskt är i nivå eller bättre än närliggande kommuner, fast det är ju inte så sensationellt och blir ju svårt att klanka ned på kommunen om vi är lika bra (eller dåliga) som våra grannar.

   Jag inbjuder dig och andra att påverka Lerums medborgare till att privatisera mera av kommunens kärnverksamhet om det är det DU vill, för någon annan väg finns inte om du vill jämföra med Täby och Solna!

   Med vänliga hälsningar,

   Martn Abenus

 4. Bäste Kristian,

  Din uppgift att det finns 3000 kommunalanställda på 42 000 invånare är fel men nära sanningen, det är 3 234
  kommunanställda och befolkningen var 2019 42 568. Du skriver att det är “skyhögt över motsvarande kommuner i Sverige”, inget kunde vara mer fel, det är tvärtom helt normalt med de flesta kommuner.

  Andelen kommunalt anställda per invånare i Västra Götaland är 8,26%. I Lerums kommun är procentsatsen 7,6%. Om vi jämför oss med mer närliggande kommuner (Partille, Härryda, Alingsås, Kungälv, Vänersborg) så ligger dessa i medeltal på 8,17%. Lerums kommun har dessutom färre anställda inom administration än genomsnittet i Göteborgsregionen. För den som hellre litar på fakta än lösryckta påståenden, vilket borde gälla för de flesta, så finns alla dessa siffror i en öppen databas.

  När det gäller Front advokater så har ju kommunen anlitat en oberoende konsult för att reda ut om det skett några oegentligheter. Det är ju inte en granskning som är initierad av någon annan, även om det kan låta så. Det som är fel skall åtgärdas och vi får hoppas att man tar lärdom och gör rätt. Du får naturligtvis gratulera vem du vill men det var Lerums kommunen som beställde utredningen/granskningen inte någon annan.

  Jag tillönskar dig en God Jul och ett Gott nytt År,

  Martin Abenius

 5. Otroligt att vi har så “slappa” tjänstemän som bara sitter av sin tid och låter oss skattebetalare stå för deras underlåtenhet att göra sitt jobb.

  Det är nog på sin plats att de styrande politikerna i kommunen låter Ernst och Young göra en motsvarande granskning hur kommunen sköts om vi verkligen får valuta för våra skattepengar. Såg en uppgift om att det finns 3000 kommunalanställda på 42 000 invånare, vilket är skyhögt över motsvarande kommuner i Sverige.

  Tack Lennart och Lerums Nyheter för ni granskar Lerums kommun !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Klottrare på Solkatten

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Fortfarande oklart om Vattenpalatset

Senaste artiklarna

Halvtid för Viktor

Viktor Lundblad har nu vikarierat som kommunstyrelsens ordförande i snart två månader.