///

Front Advokater engagerar och irriterar

Christel Prinsén kontaktade för en tid sedan Lerums Nyheter för att informera sig om advokatbyrån Fronts aktiviteter i Lerums kommun.

–  Christel, vem är du och vad har du jobbat med? Hur har du hamnat i det här?

Christel Prinsén

– Jag har jobbat med inköp i många år. Jag har suttit på beställarsidan och förhandlat ramavtal på global nivå. Sen februari i år har jag gått över till säljsidan. Jag har jobbat med IT-avtal i över 20 år. Jag har granskat avtal och fakturor i omgångar och även tagit dialoger med leverantörerna genom åren och krävt rättningar.

– Är du journalist och jobbar för någon tidning?

– Jag är en engagerad medborgare som blir upprörd när det slösas med skattebetalarnas pengar och jobbar helt idéellt.

– Du granskar Front Advokater. Vad kommer det sig att du började titta på dom?

– Ja, då ska vi nog backa till ett pressmeddelande från HIGAB (bolag som ägs av Göteborgs kommun), som kom den andra maj förra året. Ett pressmeddelande som säger att Feskekörka ska stängas för renovering och att man ska titta på ny verksamhet. Det vill säga att verksamheterna inne i Feskekörka är inte välkomna tillbaka efter renoveringen. Då startade Jonas Wikstrand, på Öckeröfisk, en Facebookgrupp som heter ”Rädda Feskekörka”. Jag är god vän med Jonas och hjälpte honom med Facebookgruppen. Vi förstod att det här skulle bli stort. Jag började med att moderera gruppen med lite regler och direktiv för att det skulle vara så snyggt och rent som möjligt. Men så blev jag intresserad och började begära ut offentliga handlingar, vilket jag inte hade gjort innan. Då dök handlingar och protokoll upp som visade hur man hade tänkt, som jag publicerade i gruppen. Och vi fick 30 000 medlemmar på tre dygn. Och efter ytterligare en vecka var vi uppe i 45 000 medlemmar. Under ett och ett halvt års tid har jag granskat HIGAB och politikerna i ämnet. I förhandlingarna om avtalen och hyresvillkoren så har Front Advokater representerat HIGAB gentemot verksamheterna . Förra sommaren i juli, när jag begärde ut mail och handlingar från HIGAB, dök Front upp första gången. Där hittade jag ett meddelande från Front Advokater med ett förslag om ett nytt kort hyreserbjudande till verksamheterna. Accepterades inte det skulle man starta en uppsägning omgående. Då blev jag jättenyfiken över den hårda tonen och det som skedde. Sen har jag granskat HIGAB framförallt – styrelsen och politikerna – men även Fronts del i det hela. Jag gjorde en del publiceringar om Front under vintern i gruppen och mailkonversationerna. Ju mer jag grävde desto mer nyfiken blev jag. Sen kom GP och skrev om Front Advokater under våren – om Roland Adrell – och jag bestämde mig för att gräva vidare. På den vägen är det. Man är ju intresserad hur våra skattepengar hanteras.

– På det viset kom du i kontakt med Lerums Nyheter som granskat Fronts agerande i den så kallade Systemteknikaffären. Front har fakturerat Lerums kommun närmare sju miljoner kronor i en tvist som de tappade helt. Men det är ju inte bara Lerums kommun. Har du hittat annat i kommunerna runt Göteborg?

– Jag har på nära håll följt Partille kommun som har samma historia, där tingsrätten i juni gjorde ett avslag på timfaktureringen. De minskade Fronts fakturering på 650 000 kronor till 100 000 kronor. Tingsrätten konstaterade att det skett en överfakturering. Men jag har även följt Alingsås och Lerums ärenden med Front.

– Du har ju grävt ordentlig. Bland annat så har du mailkonversationen mellan Göteborgs inköp och upphandling (GIU) och Front advokater. Vad har du att berätta om den?

– Jag begärde ut mailkonversationen från det att GIU bestämde att man skulle ha ett beställningsstopp för Front och ta in en oberoende part, i det här fallet revisionsfirman Ernst & Young, att granska fakturorna och själva ramavtalet om det hade uppfyllts. Jag begärde ut den mailkonversation som varit mellan GIU och Front. Utifrån den ser jag att Front försvårat utredningen och inte varit tillmötesgående enligt kommentarerna från Inköp och Upphandling. Det har varit återkommande från Inköp att man önskat att Front skulle hjälpa till bättre i utredningen. Sen har jag också funnit att Front begärde full transparens och full insyn i utredningen under processens gång. Inköp meddelade att Front får ta del av utredningen när den är klar. Men Front stod på sig och sa att man ville ta del av underlaget som låg till grund för utredningen. Men Front ville inte dela med sig av sin interna tidsrapportering för de ansåg att det inte skulle hjälpa utredningen framåt. Front hävdade vidare att advokatsekretessen hindra att de delade med sig av information. Då begärde Göteborgs kommun in ett godkännande från alla beställarna så att informationen kunde lämnas ut. Den enda verksamhet som vägrade lämna ett godkännande var Gårdstensbostäders VD. När utredningen var klar lämnade Front in en begäran om få ut allt underlag och all kommunikation rörande visselblåsarna till Ernst & Young.

 – Hur mycket har Front fakturerat Göteborg och dess bolag under perioden 2016 – 2019?

– Det har varit svårt att få fram alla siffror. Det är många förvaltningar och det är många bolag och dotterbolag. Jag har inte fått ta del av allting än. Men hittills har jag fått fram att över 80 miljoner kronor har fakturerats utifrån ramavtalet från 1 november 2016 och framåt. 80 miljoner är mycket pengar och är dessutom 71% felaktiga som enligt Ernst & Young rapporten bör man granska fakturorna vidare och begära krediteringar som brukligt.

– Har du någon uppgift om hur mycket övriga kommuner fakturerats av Front?

– Jag har siffror på alla kommuner som nyttjar ramavtalet. Alingsås kommun har fakturerats 5,2 mkr, Lerum 4,7 mkr, Kungsbacka 5,1 mkr, Härryda 2,1 mkr, Partille 4,1 mkr och Öckerö 1 mkr.

– Har du någon uppfattning om vad kommunens egna jurister sysslar med? Varför måste de anlita så mycket hjälp?

 – Ramavtalet är ju utformat så att de ska biträda och fylla på med kompetens när kommunjuristerna inte själva hinner med. Jag har ju haft kontakt med många av stadsjuristerna i Göteborg. Dom har i många fall inte varit inblandade i ärendena utan det är andra i organisationen som skött beställningarna. Dom har inte fått en förfrågan helt enkelt. Jag har sett fakturor där kommunerna fått hjälp i frågor om utlämnande av allmän handling, sekretess, offentlig upphandling mm. Områden som en kommunjurist bör behärska fullt ut. Det finns ett team inom Göteborgs kommun som hanterar enbart sekretessärenden – de är tre eller fyra jurister.

– Även offentlig upphandling bör väl kommunjuristerna kunna bättre än en advokatbyrå?

– Ja, självklart.

– Får vi höra av dig mer i Lerums Nyheter?

– Jag planerar en artikelserie om följetongen Front advokater och återkommer gärna eftersom Lerums kommun tycks vara en av de kommuner som utsatts för överfakturering. Det är ju intressant att den process Front drivit åt Lerums kommun handlat om just överfakturering. Jag har samlat på mig ett omfattande material. Jag har alla fakturor kopplade till ramavtalet. Jag har mail och även andra handlingar. Fakturorna till Lerums kommun ingår i granskningen.  Granskningsresultatet delar jag gärna med Lerums Nyheter.

Text: Lennart  Lauenstein

Länk till mailkonversation mellan Front Advokater och Göteborgs kommun.

KOMMENTAR
“Front tillbakavisar samtliga påståenden om överfakturering”
Front Advokater bemöter innehållet i artikeln:
“Front Advokater har under våren deltagit i den granskning av advokatbyrån och särskilt en utpekad tidigare medarbetare på advokatbyrån som Göteborgs stad Inköp och Upphandling låtit genomföra, bland annat med användande av konsulter från revisionsbyrån EY.

 

Artikeln innehåller flera delar:
Higab-frågan och Feskekörka
Vad avser den del av artikeln som handlar om HIGAB och Front Advokaters agerande som ombud vad avser hyresförhandlingarna i Feskekörka, är vi tyvärr av advokatetiska sekretesskäl förhindrade att uttala oss om det uppdrag advokatbyrån haft för HIGAB. Det är dock naturligt i hyresförhandlingar att parterna kan ha diametralt olika uppfattning och att ombuden för parternas talan.

 

Felaktiga påståenden om överfakturering
I artikeln anklagas Front Advokater för överfakturering avseende ärenden för kommunerna Partille, Alingsås och Lerum. Front tillbakavisar samtliga påståenden om överfakturering. Alingsås har låtit granska samtliga fakturor från Front och inte funnit att det kan styrkas att det är några felaktigheter vad gäller antal debiterade timmar. Front har kommenterat denna utredning på advokatbyråns hemsida (front.law/alingsas-kommuns-rapport-ar-klar/). Där återfinns också KS meddelande 2020-03-09.

 

I Partille-målet är det fortsatt advokatbyråns uppfattning att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning av skäligheten i arvodet. Domen har också överklagats i denna del. Front Advokater har i Partille-målet utrett ett omfattande och komplext material i en för kommunen principiellt mycket viktig fråga. Också här speglar nedlagd tid faktiskt nedlagd tid, och det är advokatbyråns uppfattning att nedlagd tid varit nödvändig för att till fullo tillvarata klientens intressen i målet och vad avser framtida tillämpning av de aktuella reglerna i kommunen.

 

Vad avser den så kallade “Systemteknikaffären” delar inte Front Advokater Christel Prinséns uppfattning i denna fråga. Det är korrekt att denna process inledningsvis fördes av advokater på Front Advokater. Ärendet övertogs dock av en annan advokatbyrå under processens gång, varför Front Advokater inte kan uttala sig. Det är därför extra olyckligt att Front Advokater omnämns på ett onyanserat sätt vad avser denna process.

 

Om mejlkonversationen och samarbetet kring Göteborgs stads utredning
Front Advokater lyder liksom samtliga advokatbyråer under ett advokatetiskt regelverk som uppställer krav på bland annat en mycket sträng sekretess. I dialogen med staden och EY har Front Advokater också sökt stöd från Advokatsamfundet för att säkerställa vilket material byrån får lämna ut ur ett sekretessperspektiv. Byrån har strävat efter att i god anda samverka fullt ut till utredningen, i den utsträckning så har varit möjligt utan advokatetiska hinder.

 

I ramavtalet med Göteborgs stad, liksom i samtliga andra avtal som advokatbyrån är part i, föreligger inga krav på att klienten ska ha tillgång till byråns samtliga interna noteringar om åtgärder eller tid. Vi vågar påstå att inga advokatbyråer oavkortat lämnar ut sådant material. Då detta material kan innehålla mycket känsliga uppgifter i ärenden där klientens intressen helt kan förfelas om uppgifterna röjs är advokatbyrån skyldig att inte lämna ut handlingarna – även om det i publicistiskt hänseende skadar byrån. Klientintresset är alltigenom överordnat. Den typ av generellt samtycke som lämnats av olika företrädare i staden är inte tillräckligt för att lyfta sekretessen.
Fakturor som Front har tillställt beställarna inom ramavtalet för Göteborgs stad, har med enstaka undantag, innehållit en specifikation över nedlagt arbete med i många fall tidssättning av varje arbetsmoment. Det har därför varit möjligt för beställarna att bedöma utfört arbete och Front har inte mottagit några klagomål från beställarna, varken på utfört arbete eller fakturering.
Som advokatsamfundet uttalar i sitt friande beslut rörande den enskilde advokaten vid Front Advokater som varit föremål för samfundets granskning, ska en advokats kostnadsräkning vara utformad på ett sådant sätt att skäligheten av arvodet kan bedömas. En advokat är dock inte, annat än efter begäran från klienten, skyldig att lämna specifikation på det utförda arbetet.
Advokatbyråns återkommande begäran om att få ta del av utredningen innan den publicerades baserades på att det fanns en stor risk för missförstånd kring byråns interna material, som EY och staden uppenbarligen, trots advokatsekretess, fått ta del av från anonyma uppgiftslämnare. Utredningen genomfördes och dess slutsatser baseras på ett för byrån okänt material, vars tillförlitlighet och korrekthet advokatbyrån inte kunnat kontrollera. Advokatbyrån ville få möjlighet att bemöta eller tillrättalägga innehållet i materialet och de slutsatser som EY dragit av underlaget. Det visade sig också, när advokatbyrån fick ta del av utkast till utredningen, att det förelåg en rad direkta felaktigheter varav ett antal också korrigerades av EY efter Fronts påpekanden. Därutöver förekommer i den slutliga rapporten ett antal slutsatser som utan en analys av EY:s rapport framstår som direkt missvisande. Front önskar bemöta några av dem nedan:

 

Om fakturering och påstådda “felaktigheter”
Uppgiften om “71 procent felaktiga” fakturor återkommer i olika massmediala sammanhang och återges som om det förekommer felaktig debitering i 71 procent av fakturorna. Detta är direkt felaktigt. Den absoluta majoriteten av fakturorna handlar om administrativa tillkortakommanden i relation till en strikt tolkning av faktureringsrutinerna i ramavtalet, såsom att ramavtalsnummer inte angetts på fakturan, att fler än en jurist arbetat i uppdrag och inte om någon felaktig debitering. Det har inte heller beaktats om beställaren har godkänt förfarandet, varför det i många fall kan ifrågasättas om EY borde angett dem som felaktiga över huvud taget.
Front har begärt ut en stor mängd fakturor från andra advokatbyråer som arbetar för Göteborgs stad och det kan konstateras att denna typ av administrativa tillkortakommanden görs av i princip samtliga övriga leverantörer. Anledningen härför är antagligen att uppgifterna egentligen helt saknar relevans för bedömningen av huruvida debiteringen är korrekt eller inte och att beställarna som är advokatbyråernas klienter inte har efterfrågat informationen på fakturorna.

 

Vi svarar gärna på följdfrågor om detta och ser gärna en dialog där vi får möjlighet att nu, efter avslutad utredning, tillrättalägga de missuppfattningar som fortsatt tycks florera om Front Advokater. Utredningen kunde inte konstatera någon överdebitering. Stadens inköpsstopp har nu hävts.”

8 Comments

 1. Tog sin tid att läsa allt. Att något inte står rätt till kan jag läsa mig till genon alla svar och all motsträvighet att inte lämna ut allt matrial.
  Jag vill så gärna läsa allt ink. fakturorna och bilda mig en egen uppfattning.
  Får “vi” folket i Göteborg en fullständig rapport om fakturor, överde bitering mm.

  • Hej Gun! Det kommer nu komma fler artiklar i ämnet. Fakturorna är en stor del och mycket annat. Jag kommer att skriva så mycket det går i ämnet för full transparens.
   Det är ju ett väldigt omfattande material på flera tusen sidor och har tagit lite tid att gå igenom.
   Att publicera hela materialet är inte säkert att det är möjligt av olika anledningar.
   Ha lite tålamod så kommer det snart mera.
   Mvh Christel

   • Behöver du hjälp? Är pensionär och har hur mycket ledig tid som helst. Bara att stöta på, e-postadressen har du ju i.o.m. dessa inlägg. Bra jobbat

 2. Fantastiskt engagemang av flera sannings sökande individer för att hitta de utstuderade sunkiga intill brottsliga affärsmetoder som drabbar oss medborgare.
  Intressant vore också att förstå handläggarnas på offentliga institutioners förklaringar varför man har utkontrakterat helhetsuppdrag och därmed tappat den egna kontrollen samt styrning av förloppet.
  Ser med förhoppning fram emot en genomlysning av min kommuns agerande i Frontärendet.

  Sveningvar

 3. Man kan ju fundera över varför en sådan här affär kan växa till den omfattning den gjort. Tyvärr är det inte första gången i Lerum och förmodligen inte den sista. Förmodligen ligger svaret i att kommunens politiker inte längre har kontroll över vad som händer i kommunförvaltningen. Det mesta av besluten har ju delegerats till tjänstemännen.

 4. Är så tacksam över att det finns kompetenta personer som är beredda att sätta ner foten mot sådant ofog som Front advokaterna bedriver. Deras agerande är som hämtat ur en dålig amerikansk film! Ingen etik, bara intresse i att “mjölka” mesta möjliga åt deras uppdragsgivare. Tack!

 5. Bra att Frontadvoketernas svinaktiga fakturering och
  svinaktiga uppträdande för Lerums kommuns räkning
  inte begravs i det tystnadens mörker som Allianspartierna M, C, L och KD eftersträvar.
  Vi skattebetalare behöver få klarhet i varför våra
  skattepengar fördärvats i en långdragen, kostsam och helt befängd process som kröntes av att Lerums
  kommun tog sig förE att framföra jävsinvändning
  ( resultatlös dessbättre) mot en rättrådig domare
  i Alingsås.

  Luttrad skattebetalare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Nyföretagandet och entreprenörskapet i pandemins spår

Nästa Berättelse

Nystart i Floda

Senaste artiklarna