///

Debattartikel: Aspen camping går i graven?

Tyst, trist och uselt agerat av Lerums kommun:

Lerums kommun har 2018-05-21 sagt upp arrendet för marken där campingen ligger per 2019-06-30. Detta har skett 25 år efter att campingplatsen anlades, allt enligt avtal. Så långt inga problem.

Aspen camping

Vi som driver campingen började redan för fem år sedan att söka dialog med kommunen för att få besked om tiden efter arrendets upphörande, 2019-06-30.
Viktigaste frågan var naturligtvis arrendetiden. Nödvändig framförhållning när det gäller större investeringar såsom nya stugor, ytterligare servicehus, asfaltering m.m.
Vi fick inget svar under de första fyra åren, då kommunen var fullt upptagen med planering av bostadsbebyggelse på campingområdet. Sedan det kommit fram att marken inte kan bebyggas pga strandskydd, buller m.m., har kommunens kommersiella nytta av marken reducerats till campingplats eller återgå till betesmark såsom marken brukades före 1994 då campingen startade.
Vi har fortfarande inte fått något besked vilket har inneburet att inga “tunga”  investeringar gjorts de senaste fem åren utan endast nödvändigt underhåll har kunnat genomföras.
Tjänstekoncession
2018-09-26 (KS18.669) klubbar kommunstyrelsens AU ett beslut om att ett underlag för tjänstekoncession skall tas fram. Vi finns inte med i sändlistan för detta beslut utan blir tillsänt detta först efter begäran.
En tjänstekoncession innebär att vi som äger och driver campingen inte nödvändigtvis får fortsätta med detta utan driften läggs ut på offentlig upphandling. Tjänstekoncessionen omfattar enbart marken, inte Aspen Camping:s anläggningar. Dessa tillhör aktiebolaget och ingår alltså inte i tjänstekoncessionen.
För oss är klockan redan fem i tolv, det är vid denna tidpunkt (2018-09-26 ) 9 månader kvar tills arrendet upphör.
 Tystnadskultur
Den tystnadskultur som tycks finnas på Lerums kommun visar att man talar om och agerar mot oss, men ingen talar med oss, informerar eller frågar oss.
Ryktesvägen fick vi sedermera (4/12) veta att tjänstekoncessionens innehåll skulle beslutas den 12 december, dvs i detta läge (2018-04-12) 6,5 månader kvar. Märkligt, och oerhört trist att vi åter igen själva måste “dra” ur kommunen information.
Kommunen har haft MYCKET god tid på sig att förbereda för bruk av Almekärr 3:40 efter 2019-06-30. Vår försök till dialog med förvaltningen startade som sagt redan för fem år sedan, så VI har jobbat proaktivt med denna fråga. Förvaltningen däremot har valt att inte agera, huvudsakligen genom att inte svara på vår försök till kommunikation.
Med kommunens tidsplan för tjänstekoncessionen har vi 2 månader på oss att avveckla, om vi inte vinner upphandlingen (19-04-30)
Beslutet bordlagt, fast i tysthet
Samma dag som beslutet skulle ha tagits, 12/12 får vi besked att beslutet skjuts upp ytterligare en månad.
Orsak?
Citat ur mail vars innehåll vi fått ta del av först efter egen påtryckning: “Anledningen var att om att tjänstekoncession endast får vara max fem år. Vår jurist håller på att utreda detta för varken ni eller någon annan kan ju investera med ett avtal som endast är fem år. Man behöver längre tid på sig för att göra framtidssatsningar. Tanken nu är att ärendet kommer upp i KS den 16 januari 2019″ Slut citat.
Synd att “det kom en dom till kännedom” med väsentlig fakta för beslutet så sent. Konsekvenser för kommunen: 4 rader text. Konsekvenser för Aspen Camping: En redan ansträngd tidsplan krympt med ytterligare minst 35 dagar
Aspen campings möjligheter till förberedelser för verksamhetsavslut / förnyelse, krymptes i ett slag med ytterligare en månad. Och det var inte intressant för förvaltningen att vi skulle informeras denna gången heller
Vår möjlighet att fortsätta driften efter 2019-06-30 reduceras hela tiden. Det är (19-01-16) 5,5 månader kvar.
Det är ett rimligt krav att den förlorade månaden drabbar tidsomfånget för offentlig upphandling. Annars skjuts deadline för upphandlingen upp ytterligare en månad och då har vi 1 månad på oss att avveckla, om vi inte vinner upphandlingen (19-04-30)
Sex månader kvar
Idag är det knappt sex månader kvar på vårt arrende. Som vanligt, så vet vi inget om vad som händer. Den 12 dec 2018 skulle KS som sagt besluta om en tjänstekoncession. Detta blev bordlagt och enligt vad vi erfarit ryktesvägen skall frågan tas upp den 16 januari
Personal från Lerums kommun har sedan vi blev föremål för ett tillsynsärende 2017 dessutom vid flera tillfällen varit och fotograferat alla ekipage och registrerat registreringsnummer mm. Senast detta hände, var enligt gäster på campingen den 9 oktober 2018. Vad denna registrering syftar till har vi inte informerats om.
Folkbokförda på campingen
Vidare så har vi vid otaliga tillfällen fått höra att det finns människor folkbokförda på Seglarvägen 25 och att detta är förbjudet? Vi har vid upprepade tillfällen begärt att få definition och lagrum för detta förbud men hittills med ringa resultat.
En del av våra gäster har sitt hem i form av husvagn, husbil eller villavagn och de arbetar/är pensionärer och betalar skatt i Lerums kommun utan att ligga samhället till last.
Lerums kommun har placerat
Vi har under hela vår tid som camping regelmässigt hjälpt Lerums kommun att lösa bostadsproblem för sina klienter (missbrukare, bostadslösa, asylsökande, flyktingar mm) Detta är sekretessbelagt och vi kan inte relatera till konkreta fall. Dessutom får vi dagligen brev adresserade till personer som aldrig satt sin fot på campingen men de är ändå mantalsskrivna på Seglarvägen 25. Men det viktiga är att Lerums kommun utnyttjat Aspen Camping som ett alternativ till hotellboende av akuta och kostnadseffektiva skäl.
Vem tar ansvar för de boende?
Vid möte 2017 som Lerums kommun kallade de boende/mantalsskrivna på campingen till, deklarerade tjänstemän att var och en får lösa sina egna bostadsproblem. Lerums kommun har inga skyldigheter mot dessa skattebetalande, skötsamma och hjälpbehövande medborgare. Det tycks vara så att de som bor på en camping är andra klassens medborgare i ögonen på Lerums kommuns tjänstemän.
Det fanns 34000 hemlösa i Sverige 2018 (Källa:Socialstyrelsen)
De familjer som själva löst sitt eget boende på campingplatsen UTAN att kräva samhällets hjälp kommer möjligen efter 1 juli 2019 att bli ytterligare en trist siffra i statistiken över hemlösa.
Villavagnar
I  ca 22 år var det ingen på Lerums  kommun som brydde sig om vår verksamhet och ingen ifrågasatte heller vår verksamhet. Vårt helvete började hösten 2016 i och med att Lerums kommun (Sektor samhällsbygnad) ville placera 15 villavagnar för nytillkomna svenskar på campingen. Och det var bråttom. Kommunen upprättade blixtsnabbt ett avtal som slöts på ett år. Beredningen var uppenbart undermåligt utförd eftersom det strax kom fram att inte ens tillfälligt bygglov för dessa villavagnar kunde beviljas. Alltså kunde inte ens dessa två enheter på sektor Samhällsbyggnad kommunicera (samma sektor, under samma tak)!!! Vi undrar varför det brister så i kommunikationen och tolkning av bestämmelser på samma enhet. Inte förvånande att kommunikationen med medborgarna är obefintlig. Mycket tid och pengar spenderade till ingen nytta. Samtidigt startade Lerums kommun ett tillsynsärende med arrendeavtalet som grund för detta.
Går inte att sälja
Som läget är för Aspen Camping AB kan bolaget inte sälja anläggningen utan ett arrende eller utan att äga marken. Båda alternativen saknas för vår del. Återstår att Lerums kommun köper Aspen Camping AB:s anläggning och driver/arrenderar ut anläggningen (orealistiskt, bara en hypotes) eller att Aspen Camping AB avlägsnar hela anläggningen från Almekärr 3:40 och återställer marken i ursprungligt skick.
Med hänsyn till att Aspen Camping AB redan för ca fem (5) år sedan började agera för att utveckla campingen och ställde frågor om att få fortsätta verksamheten och att vi idag står inför det tråkiga att avveckling av verksamheten är ett av de få alternativ som återstår.
Väntar fortfarande på besked
Vi har förgäves väntat på besked. Vi har inför 2019 inte kunnat marknadsföra campingen, inte kunnat boka stugor inför sommaren och vi inte kunnat boka in säsongsgäster för sommarsäsongen 2019 och alla de ungdomar som söker sommarjobb mellan den 1 maj tom 30 september kan vi inte ge annat besked än att söka andra arbete. Det som förvånar oss är även att ingen inser att Aspen Camping medverkar i högsta grad till ökad handel och behov av all form av service i Lerum!!!  Politiker och tjänstemannakåren talar om att man värnar om företagen och företagandet i kommunen, verkligheten är helt motsatt.
PR-motor
Som PR-motor har Aspen camping med sina drygt 150000 gäster sedan 1994 satt Lerum på Europakartan. Vad dessa tillfört det lokala näringslivet råder väl knappast något tvivel om. Vi har även genom åren sysselsatt fler än 100 sommarjobbare.
Företagarfientlig kommun
Vi ser en stor risk att campingen kan gå i graven gå i graven. Vi kan inte sitta på möte efter möte och se att inget händer och vi är i händerna på en kommunal organisation med såväl politiker som tjänstemän som inte förstår att det inte går att driva eller bedriva en verksamhet genom att prata, vi måste planera, agera och ha framförhållning i allt vi gör och företar oss. Det är det enda sättet att bedriva företagande på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt, vi har ingen som betalar våra löner oavsett om vi arbetar eller inte.
Sammanfattningsvis så känner vi en total uppgivenhet. Lerums kommun har målat in oss i ett hörn med ett 25 år gammalt arrendeavtal som inte svarar mot den verklighet vi befinner oss idag.
Genom att agera alldeles för sent inpå arrendets förfallodag har Lerums kommun, i princip raderat ut vårt erforderliga tidsutrymme och handlingsfrihet.
Så – Var finns kommunens verklighetsanpassade satsning på näringslivet?
Tala med varandra
Slutligen har vi som företräder Aspen Camping såsom långvariga arrendatorer och med en gedigen erfarenhet av campingverksamhet, en önskan om att vi talar med varandra. Vi vill tillsammans med Lerums kommun utarbeta en långsiktig plan för fortsatt och utvecklad campingverksamhet i Lerum som gagnar båda parter.
Matti Tiks och Magnus Björklund

Kommunens kommentar:

Lerums kommun öppnar för fler aktörer att driva camping
Kommunen har flera olika roller i Lerums camping. Vi äger marken och arrenderar ut den för campingändamål. Samtidigt som vi som myndighet granskar att lagar och regler följs inom exempelvis bygglov och miljö- och hälsa.
Arrendeavtalet mellan Lerums kommun och Aspen Camping AB tecknades på 25 år och löper ut den 30 juni 2019. Avtalet är inte förnyat, utan uppsagt och gäller inte efter den 30 juni 2019. Lerums kommun kommer under våren, genom annonsering, ge möjlighet för hela marknaden att visa sitt intresse för att driva och utveckla campingverksamheten på området. Där är naturligtvis nuvarande arrendator välkommen att delta på samma villkor som andra aktörer. Lerums kommun har potential att växa som besöksort. Där har campingen en viktig roll och vi ser gärna en utvecklad ambition för området.
Det framgår av arrendeavtalet att ingen får bo på campingen permanent. Det strider mot detaljplanen och hur området får användas. Där har vi ett gemensamt ansvar, vi som markägare och arrendatorn, att det följs. Vi som markägare skulle kunnat ha mer kontroll på hur verksamheten har drivits och om det bor personer permanent. Men vi har inte de senaste åren fått några indikationer på att det är några sociala eller andra problem på campingen, som skulle krävt att vi agerade. Däremot, i samband med flyktingvågen, när kommunen undersökte alla möjligheter att hitta tak över huvudet till människor på flykt, fick vi uppgift om att personer bor permanent på campingen. Eftersom det inte är tillåtet kräver en sådan uppgift att miljö- och byggnadsnämnden startar en granskning.
Under 2017 startade nämnden ett ärende om olovligt boende på campingen. Lerums kommun bjöd in till möte, i september 2017, med då folkbokförda personer på området för att förklara förutsättningarna för området och för att ge människor god tid på sig att hitta annat permanent boende. Information och samtal har även först med arrendatorn för campingen, i olika frågor som rör campingen. Som en följd av granskningen om olovligt boende har miljö- och byggnadsnämnden nu också ett ärende som gäller uppställda husvagnar/villavagnar, altaner och annat som saknar bygglov. Där har kommunen som markägare fått krav på sig att se till att det åtgärdas.
Om det visar sig att det finns personer som behöver hjälp inom ramen för socialtjänstlagen, så finns vi till hands. Det är vårt ansvar som kommun. Vilket vi bland annat informerade om på det informationsmöte vi hade i september 2017.
Jag förstår att det är komplext att ha med kommunen att göra när vi, som i det här fallet, har flera olika roller inom samma område. Det är också olyckligt att det dragit ut på tiden med möjligheterna att planera den framtida utvecklingen. Men nu går vi in i ett nytt läge där kommunen ger möjlighet för hela marknaden att visa sitt intresse för att driva och utveckla campingverksamheten i området.
Annika Sjöberg, chef Sektor samhällsbyggnad Lerums kommun
 

2 Comments

  1. Aspen camping
    Kreativ Fritid
    Systemteknik
    3 exempel på företag och företagare som fått
    känna på hur det är att driva företag med Lerums kommun som hårdhänt motpart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Issuccé på Bagges Torg

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Klart med kommunstyrelsens utskott

Senaste artiklarna