///

Tingshusparken blir byggnadsminne?

Länsstyrelsen har mottagit en ansökan om att att tingshuset i Lerum med tillhörande park skall bli förklarat som byggnadsminne. Ansökan har lämnats in av Betty Hammar, tidigare kulturnämndens ordförande, och Sven-Erik Aljered, tidigare teknisk chef i Lerums kommun.

Tingshuset med park


Ansökan om byggnadsminnesförklaring
Ansökan avser LERUM Torp 2:2 i Lerums kommun.
Undertecknade hemställer att Tingshuset i Lerum med tillhörande park byggnadsminnesförklaras.

I Lerums centrala del är Säveåns dalgång med Tingshusparken den viktigaste naturtillgången. Det gamla Tingshuset är en kulturhistoriskt viktig byggnad.

Tingshuset byggdes 1892 mittemot dåvarande Adelstorpet i en utpräglat lantlig miljö nära järnvägen och ersatte ett tidigare tingshus intill Lerums kyrka. Dethar bl.a. använts som kommunalhus åren 1928 – 1960, är också arkitektonisktintressant -arkitekt Viktor Adler- och utpekas i kommunens kulturmiljöprogram från 1999 – utarbetat av Älvsborgs läns museum – som ett viktigt och miljöskapande landmärke i Lerums centrum. I samma program lyfts också framanknytningen till det nya kommunalhuset och Bagges torg och sammanhangetmot Brobacken och Wamme bro. Denna bebyggelsekärna är väsentlig för förståelsen av framväxten av Lerums samhälle.

Mot denna bakgrund är det viktigt att Tingshuset bevaras i sin nuvarande
parkmiljö med bl. a. anknytningen till Säveån för att till fullo utgöra ett
kulturhistoriskt landmärke.

Det finns planer att bebygga delar av Tingshusparken. Parken är en del i
Säveåns dalgång och väsentlig för samhällsbilden. Parken har stor betydelse för miljön i Lerum centrum och för människor som bor och vistas där. Den är den enda grönyta i Lerums centrum som kan utnyttjas av alla oavsett ålder.

Lerum har ju inte någon stadspark, men denna gröna lunga är en fin ansats till en sådan. Parken med sina öppna ytor mot Säveån kommer genom eventuell bebyggelse att privatiseras. En byggnation medför ocksåatt flera värdefulla parkträd skövlas.

Rent arkitektoniskt kommer Tingshuset då att berövas sin naturliga miljö som friliggande byggnad. Det fria läget och kontakten med Säveån kommer effektivt beskäras.
I Lerums översiktsplan från 2008 står det att de gröna kilarna med natur ska behållas.

1 Kommentar

  1. Vi från från Sverigedemokraterna gläds åt er ansökan om att låta Tingshusparken bli ett byggnadsminne. Vi vill i sammanhanget nämna att vi har i kommunstyrelsen framfört önskemål att bevara och återställa parken. Intresset från övriga partier var dock svalt, så detta initiativ kan förhoppningsvis få övriga partier att tänka till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Dagens ros

Nästa Berättelse

Full fart på Bagges torg

Senaste artiklarna