/

”Konsumtomten” ska göra plats för bostäder

I området kring Tingshuset i centrum har det planerats bostäder förut. Ett höghusbygge stötte på patrull för exakt sex år sedan då mark och miljödomstolen sade nej på grund av för stor påverkan på Säveån. Sedan har det inte hänt något. Men nu rör det på sig igen när två fastighetsbolag arbetar tillsammans med kommunen för att hantera problematiken med ån.

Konsumtomten

– Adressen är ju väldigt attraktiv, tanken är att en detaljplan ska gå ut på samråd under senvåren, säger planchef Anna Samuelsson.

Tomten strax väster om Häradsbron kallas i folkmun för Konsumtomten, då det tidigare fanns en konsumbutik på platsen. Idag är det en grusad korttidsparkering på östra sidan om Tingshuset och i området finns det även en omgivande park och en mindre lekplats. Läget är tämligen centralt med ett avstånd till Lerum station med bussar och pendeltågstrafik på cirka 300 meter. Bostadsförslaget innefattar flerbostadshus i fyra–sex våningar samt kontor- och verksamhetslokaler i entréplan.

– Det blir uppemot 180 bostäder fördelat på båda tomterna, varav den ena är ”Konsum-tomten” och den andra ligger på andra sidan Tingshuset. Det är ett så kallat exploatörsdrivet projekt det här, vilket innebär att fastighetsbolagen gör mer-parten av arbetet med att ta fram en detaljplan, säger Anna Samuelsson.

DET INNEBÄR ATT exploatörerna driver arbetet med detaljplanen med egna konsulter som ritar och tar fram de utredningar som behövs. Kommunens ansvar är att granska förslaget och se till så att allting följer plan- och bygglagen. Under samråds-tiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen. En så kallad miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram under våren, med syfte att i detalj redogöra för bostädernas påverkan på Säveån. Även andra aspekter måste tas i beaktning, som bullernivåer, luftpåverkan och kulturvärden.

Vad är det största bekymret med ån?
– Alla ingrepp vi gör vid Säveån påverkar i någon form, vi behöver säkerställa att det inte blir en negativ påverkan sett ur ett helhetsperspektiv. Det är olika tekniska åtgärder, det handlar om att marken inte ska glida ner i ån, till exempel, säger Anna Samuelsson.Det är Jutabo och Hökerum som delat upp projekten mellan sig. Sven Henriksson är vd på Jutabo som ansvarar för bygget väster om Tinghuset, vilket är planerat att bli omkring hundra bostäder.

– Vi arbetar just nu för fullt med miljökonsekvensbeskrivningen och sedermera dagvat-tenhantering och skyfallsutredningar. Sedan är det den så kallade vattendomen, det är också en del av detaljplanen. Men det rullar på, samarbetet med kommunen fungerar bra. Kommunen är nästan som en tillsynsmyndighet i det här fallet, säger han.

DET ÄR UPP till fastighetsägarna att bestämma boendeformen och det blir bostadsrätter. I de fall kommunen äger marken har de enligt ett så kallat markanvisningsavtal rätt att bestämma boendeformen.

Eva Andersson (C) är kommunalråd med särskilt ansvar för bostäder och hon menar att kommunen gärna ser en blandad boendeform.
–Vi hade kunnat köpa tomten någon gång i tiden men valde att inte göra det, jag minns inte detaljerna kring varför just nu. Men eftersom den nu ägs av fastighetsägarna så är det helt upp till dem att bestämma.

Ser du inget problem med en hög andel bostadsrätter i centrum?

–Jo, men det byggs inte bara bostadsrätter. På Torpskolans parkering, det som kallas Säveå park, där ska det byggas blandad boendeform av JM och Förbo. Där ska det också göras en miljökonsekvensbeskrivning innan detaljplan kan gå ut på granskning, det är klimatutma-ningarna som försvårar arbetet kring Säveån.

VÄGEN TILL INFLYTTNINGSBARA bostäder på Konsumtomten är dock fortfarande ganska lång. I dagsläget arbetar man med att ta fram samrådshandlingar, vilket är ett första steg i att presentera en detaljplan för allmänheten och berörda instanser, som läns-styrelsen, Luftfartsverket, polisen och Naturskyddsföreningen. Till senvåren, tidiga sommaren tror planchef Anna Samuelsson att en detaljplan kan gå ut på samråd.

Förutsatt att detaljplanen antas den här gången, när kan ett första spadtag tas?
–Planen just nu är att det blir ett antagande under 2022, och om det överklagas så är det kan-ske spaden i marken någon gång under nästa år också, säger hon.

ARON MIKAEL SIK
aron@lokalpressen.eu

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Vattentäkten i Gråbo exploateras

Nästa Berättelse

Ordförande ska vara föräldraledig – partikollega tar över under tiden

Senaste artiklarna

Det närmar sig!

  På fredag är det premiär för den italienska delikatessbutiken på Bagges