//

Ingen deponi i Vråssered

Insatserna från kommunen, Naturskyddsföreningen  och från olika aktionsgrupper  har gett resultat.

Länsstyrelsens beslut:
Miljöprövningsdelegationen avslår Massoptimering Väst AB ansökan om tillstånd till deponi för inert avfall på fastigheten Vråssered 4:6, Göteborgs kommun.

Även om området kommer att återställas till naturmark kommer området under lång tid vara påverkat av deponiverksamheten. Den planerade deponin tar i anspråk en yta om ca 18 ha och placeringen mer än en kilometer in mot centrum av det större sammanhängande naturområdet innebär att verksamheten bidrar dels till en fragmentisering av hela området och dels till att buller från verksamheten kommer påverka stora delar av de natur- och friluftsområden som idag utgörs av tysta områden.

Transporter
Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att lokaliseringen inte kan anses lämplig utifrån rådande trafiksituation längs väg 1937. Det är Trafikverket som har väghållningsansvaret för väg 1937. Detta innebär att det är de som ansvar för vägunderhåll och för att planera och genomföra åtgärder som bedöms nödvändiga. Trafikverket har tagit fram en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Väg 1937 Olofstorp – Lerum. I den beskrivs trafiksäkerhetsbrister utmed vägen. Sökande har tagit fram en Trafikutredning som beskriver konsekvenser utav sökt verksamhet. Trots att Trafikverket planerar flera trafiksäkerhethöjande åtgärder och sökande har åtagit sig trafiksäkerhethöjande åtgärder, återstår brister.

Dessa brister kan sammanfattas enligt nedan:

  • Vägen är smal och kurvig med flertalet backkrön
  • Dålig sikt
  • Avsaknad av gång- och cykelväg
  • Många in- och utfarter
  • Avsaknad av möjligheter att korsa vägen och vistas utmed vägen
  • Få mötesplatser

Även om dessa brister skulle åtgärdas bedöms det inte rimligt att det kommer att kunna genomföras inom en snar framtid. Trafikverkets åtgärder för oskyddade trafikanter planeras att genomföras år 2022-2026. Trafikverket anser att åtgärderna ska vara genomförda innan deponiverksamheten får starta. Miljöprövningsdelegationen instämmer i denna bedömning. Någon tidsplan för eventuella åtgärder som sökande åtagit sig att genomföra i samarbete med väghållare finns inte.

Lerums kommun anser dessutom att en ökning av den tunga trafiken på den smala och kurviga Olofstorpsvägen (vid Lerum) är mycket olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och är oroliga för trafiksäkerheten för såväl motorfordon som oskyddade trafikanter som färdas i blandtrafik. Även genom centrala Lerum är det av största vikt att hålla nere trafikflöden, hastigheter och antalet tunga transporter, särskilt nära skolor där det vistas många barn. Lerums kommun anser inte att ökad tung trafik är genomförbart på Häradsvägen, både utifrån trafiksäkerheten för barnen på deras skolväg och utifrån de olägenheter som uppstår för närboende. Utöver trafikfaran så kommer de berörda kommunala vägarna, i och med föreslagen ökad andel tung trafik, att utsättas för hårdare slitage vilket medför krav på ett ökat underhåll för kommunen som resulterar i ökade driftkostnader.

Sammanfattande bedömning
Miljöprövningsdelegationens sammanvägda bedömning utifrån allmän synpunkt är att värdet av att bevara naturområdet väger tyngre än värdet av att etablera en deponi för inert avfall i området. Det faktum att verksamheten är en nyetablering i området förstärker denna bedömning. Till bedömningen hör även de olägenheter samt trafiksäkerhetsrisker som trafiken till och från verksamhetsområdet kommer att ge upphov till.

Den föreslagna lokaliseringen av deponin bedöms således inte förenlig med miljöbalkens allmänna hänsyns- och hushållningsregler. Ansökan ska därför avslås.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Solkatten flaggar på halv stång

Nästa Berättelse

Curry King - Indisk premiär i Parasollen i morgon fredag kl 15

Senaste artiklarna

Campingavtalet överklagat

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget