//

Enskilt avlopp behöver inte alltid åtgärdas

Enligt uppgift från Lerums kommun finns det idag 119 fastigheter som har fått förbud eller åtgärdskrav i form av beslut och som ännu inte åtgärdats. Uppskattningsvis utfärdades 140-150 förbud mot avloppsutsläpp under 2019-2020.
Sedan finns det cirka ett 50-tal som har fått krav på att åtgärda för mindre brister, men det har inte resulterat i ett beslut om förbud eftersom det rör sig om mindre brister som skall ha åtgärdats inom 3 månader.

Mark- och miljödomstolens ställningstagande
En prejudicerande dom i Mark- och miljödomstolen i Växjö (MÅLNR: M 4660-20) säger att en avloppsanläggning inte kan dömas ut enbart på den grunden att den är ålderstigen. Kommunen måste visa på en skada eller olägenhet för att kunna döma ut anläggningen och komma med föreläggande om åtgärd.
Miljö- och byggnadsnämnden i Nybro kommun (nämnden) beslutade den 8 juli 2020 att förbjuda ägarna till en fastighet att släppa ut avloppsvatten till en avloppsanläggning som de bedömde som bristfällig. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut. Nämnden överklagade sedan länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen konstaterade:  att en tillsynsmyndighet får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. För att ett föreläggande eller ett förbud enligt denna paragraf ska kunna ges krävs att en skada eller olägenhet har konstaterats. Föreläggandet ska också grundas på en individuell bedömning.

Domstolens bedömning
”Även om anläggningen – som byggdes 1973 – uppnått en hög ålder så har nämnden inte pekat på några konkreta omständigheter som tyder på att reningsgraden i densamma skulle vara otillräcklig. Att markens reningsförmåga riskerar att avta med tiden och att mer eller mindre omfattande ombyggnation eller upprustning av anläggningen kan behöva vidtas, innebär dock inte att tillsynsmyndigheten kan avstå från kravet att i varje enskilt fall göra en individuell bedömning av den aktuella anläggningen.
Av den utredning som legat till grund för nämndens beslut att förbjuda utsläpp till den befintliga avloppsanläggningen finns inget, utöver hög ålder, som tyder på att anläggningen är bristfällig på ett sådant sätt att den förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det finns därför enligt mark- och miljödom- stolens mening inte skäl att på befintligt underlag förbjuda utsläpp av avloppsvatten till anläggningen. Mark- och miljödomstolen instämmer därför i länsstyrelsens bedömning att ytterligare utredning krävs. Vad nämndens anfört föranleder inte något annat ställningstagande från domstolens sida och överklagandet ska därför avslås.”

Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Satsning att bekämpa ogräs fortsätter

Nästa Berättelse

Italienskt på Bagges torg

Senaste artiklarna

Campingavtalet överklagat

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget